dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 77/2001 SbNU, sv.22, K právu na osobní svoboduK zdravotnímu vyšetření provedenému bez souhlasu vyšetřované osoby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 77

IV. ÚS 639/2000

K právu na osobní svobodu
K zdravotnímu vyšetření provedenému bez souhlasu vyšetřované osoby

Z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech určité lékařské výkony či vyšetření provést i bez výslovného souhlasu občana (pacienta) je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s maximální zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 18. května 2001 sp. zn. IV. ÚS 639/2000 ve věci ústavní stížnosti J. E. proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Třebíči z 1. 9. 2000 sp. zn. Zn 148/2000, jímž byla zamítnuta její stížnost proti usnesení Policie České republiky, obvodního oddělení v Třebíči, z 11. 8. 2000 č. j. ORTR-440/TR-TČ-2000 o odložení jejího trestního oznámení, a proti postupu těchto orgánů spočívajícímu v transportu stěžovatelky ke zdravotnickému vyšetření přes její nesouhlas.

I. Výrok

Postupem Policie České republiky dne 12. června 2000 bylo porušeno právo stěžovatelky na osobní svobodu, zaručené článkem 8 odst. 1 a 6 Listiny základních práv a svobod.

Ve zbylé části se ústavní stížnost zamítá.

II. Odůvodnění

Dne 30. října 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatelka napadá usnesení Okresního státního zastupitelství v Třebíči z 1. 9. 2000 č. j. Zn 148/2000-8, kterým byla zamítnuta její stížnost proti usnesení Policie České republiky, obvodního oddělení v Třebíči, z 11. 8. 2000 č. j. ORTR-440/TR-TČ-2000 o odložení jejího trestního oznámení.

Na základě příkazu ke zdravotnímu transportu, který vydala obvodní lékařka stěžovatelky, údajně po konzultaci se specialisty z Psychiatrické léčebny v Jihlavě, měla být stěžovatelka v uvedené léčebně vyšetřena. Stěžovatelka však s tímto vyšetřením nesouhlasila a podala na obvodní lékařku a ostatní zainteresované osoby trestní oznámení z důvodu omezování osobní svobody, pomluvy a poškozování cizích práv. Po podání tohoto oznámení byla opětovně vyzvána příslušníky Policie České republiky (dále též „policie“), aby se podrobila vyšetření. Přes výslovný odpor byla stěžovatelka za asistence policie dne 12. 6. 2000 transportována k vyšetření, které však podezření psychické poruchy neprokázalo, a stěžovatelka byla bezprostředně po vyšetření propuštěna. Následujícího dne podala stěžovatelka další návrh na trestní stíhání uvedených osob u Okresního státního zastupitelství v Třebíči.

Napadeným usnesením Policie České republiky bylo trestní oznámení odloženo a stížnost proti tomuto usnesení byla okresním státním zastupitelstvím zamítnuta.

V jednání, pro které podala trestní oznámení, a ve vydání napadených rozhodnutí stěžovatelka shledává porušení svých základních práv zakotvených v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“), konkrétně práva na zákonné omezení svobody (čl. 8 odst. 1 a 6 Listiny) a práva na zachování osobní cti a dobré pověsti (čl. 10 odst. 1 Listiny). V postupu orgánů veřejné moci shledala stěžovatelka porušení

Nahrávám...
Nahrávám...