dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 66/2001 SbNU, sv.22, K zájmu dítěte jako přednímu hledisku při jakékoli činnosti týkající se dětíKe svěření dítěte do pěstounské péče

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 66

IV. ÚS 695/2000

K zájmu dítěte jako přednímu hledisku při jakékoli činnosti týkající se dětí
Ke svěření dítěte do pěstounské péče

Dominantním ustanovením Úmluvy o právech dítěte je čl. 3, v jehož odstavci prvém se konstatuje, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Zájem dítěte jako přední hledisko při jakékoli činnosti týkající se dětí podle čl. 3 reflektuje totiž skutečnost, že jakkoli lze považovat za přirozené a žádoucí, aby dítě bylo vychováváno svými rodiči, nelze odhlédnout od toho, že i dítě samo je bytostí jedinečnou, nadanou nezadatelnými, nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými základními právy a svobodami, tedy bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu toho nejlepšího, totiž toho, aby výše uvedené atributy nezůstaly prázdnými slovy.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 19. dubna 2001 sp. zn. IV. ÚS 695/2000 ve věci ústavní stížnosti Okresního úřadu v Prostějově jako opatrovníka nezletilé V. M. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 31. 10. 2000 sp. zn. 16 Co 22/2000 ohledně zamítnutí návrhu na svěření nezletilé V. M. do pěstounské péče.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2000 č. j. 16 Co 22/2000-147 se ve výroku týkajícím se nezletilé V. M. zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2000 č. j. 16 Co 22/2000-147 stěžovatel uvádí, že tímto rozsudkem byla porušena práva nezletilé V. M. vyplývající zejména z čl. 3 Úmluvy o právech dítěte (dále jen „Úmluva“). Předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí musí být podle tohoto článku zájem dítěte, tento moment však krajský soud zcela pominul, ačkoli dobu, po kterou nezletilá V. M. byla od svého narození se svými biologickými rodiči, lze počítat na dny, nikoli snad měsíce či roky, a ačkoli nezletilá má citový vztah nejen ke své pěstounce, ale také ke svým dalším třem sourozencům, kteří do pěstounské péče H. K. byli svěřeni. Z těchto, jakož i dalších důvodů domáhá se zrušení napadeného rozsudku.

Krajský soud v Brně jako účastník řízení ve svém vyjádření z 13. 3. 2001 odkázal na odůvodnění napadeného rozsudku a zejména zdůraznil, že rodiče prokázali výrazné zlepšení svých dřívějších sociálních a především bytových poměrů, a to v mezích svých maximálních možností. Oba rodiče nyní řádně pečují o nezletilou dceru D. M., která je v jejich výchově a velmi dobře prospívá.

Vedlejší účastníci V. S. a M. M. ve svém vyjádření ze dne 10. 4. 2001 považují některá stěžovatelova tvrzení přinejmenším za zavádějící, neopodstatněná a ničím nepodložená. Vedlejší účastníci se snaží o co nejintenzivnější návštěvy dcery V., to je však do jisté míry omezeno jejich současnou situací, totiž zatím bezvýsledným úsilím M. M. o získání pracovní příležitosti, a tím i vhodnějších bytových podmínek. Zájem dítěte, totiž nezletilé dcery V., tak jak je interpretován stěžovatelem, je v příkrém

Nahrávám...
Nahrávám...