dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 65/1998 SbNU, sv.11, K rozhodování orgánů státní správy podle § 5 občanského zákoníkuK faktické absenci Nejvyššího správního soudu v soustavě soudů České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 65

III. ÚS 142/98

K rozhodování orgánů státní správy podle § 5 občanského zákoníku
K faktické absenci Nejvyššího správního soudu v soustavě soudů České republiky

Rozhodování dle § 5 občanského zákoníku je příkladem svěření pravomoci správním orgánům rozhodovat ve věcech občanskoprávních. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 občanského zákoníku proto nespočívá v předběžné povaze v rámci správního řízení, nýbrž spočívá ve vymezení jejich vztahu k možnému rozhodování soudnímu.

Naproti tomu správními rozhodnutími předběžné povahy dle § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu nutno chápat, a to vycházeje ze smyslu a účelu správního soudnictví, ta rozhodnutí, jež mají předběžnou povahu ve správním řízení, čili ve vztahu k dalšímu správnímu (a nikoli soudnímu!) rozhodnutí.

Ústavní soud poukazuje na skutečnost, že za neexistence Ústavou předpokládaného Nejvyššího správního soudu je nucen ve věcech, které jsou projednávány ve správním soudnictví, provádět v nezbytných případech korekci právních názorů, která by však jinak příslušela tomuto soudu. Současný „systém“ správního soudnictví nezná jiný prostředek korekce soudního rozhodnutí, nežli je ústavní stížnost, což je nepochybně stav nežádoucí a neodpovídající principům výkonu spravedlnosti v právním státě (viz zejména nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 136/97).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 4. června 1998 sp. zn. III. ÚS 142/98 ve věci ústavní stížnosti D. M. a Mgr. J. K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 22. 1. 1998 sp. zn. 16 Ca 551/97 o zastavení řízení o návrhu na přezkoumání správního rozhodnutí a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci z 12. 8. 1997 č. j. 283/97 o potvrzení rozhodnutí Městského úřadu v Chrastavě vydaných podle § 5 občanského zákoníku

I. Výrok

1. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 1. 1998 sp. zn. 16 Ca 551/97 se zrušuje.

2. Návrh na zrušení rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. 8. 1997 č. j. 283/97 a návrh na vydání předběžného opatření, jímž se odkládá vykonatelnost rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. 8. 1997 č. j. 283/97, se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 26. března 1998, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatelé domáhají zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. ledna 1998 sp. zn. 46 Ca 551/97 o zastavení řízení, rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ze dne 12. srpna 1997 č. j. 283/97, jímž byla potvrzena rozhodnutí Městského úřadu v Chrastavě ze dne 13. května 1997 č. j. 915/359/97 a 916/360/97 vydaná dle § 5 občanského zákoníku a dále žádají vydání předběžného opatření, jímž se odkládá vykonatelnost rozhodnutí Okresního úřadu v Liberci ze dne 12. srpna 1997 č. j. 283/97. Uvedenými rozhodnutími se cítí být dotčeni ve svých základních právech a svobodách, vyplývajících z čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2, 3, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu

Nahrávám...
Nahrávám...