dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 64/1999 SbNU, sv.14, K okamžiku nabytí vlastnictví přidělené půdy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 64

28. dubna 1999

K okamžiku nabytí vlastnictví přidělené půdy

Podle § 5 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, byl přídělce povinen ujmout se držby dne stanoveného v rozhodnutí o přídělu. Vzhledem k odstavci 2 tohoto ustanovení přidělená půda přecházela do vlastnictví přídělce dnem převzetí držby. Důraz kladený v těchto ustanoveních dekretu na stav držby reflektoval tehdy panující zásadu, že „půda patří těm, kteří na ní pracují“, takže podmínkou a okamžikem nabytí vlastnictví bylo v tomto směru i při pozdějším vydání přídělové listiny skutečné převzetí držby přidělené půdy.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. dubna 1999 sp. zn. IV. ÚS 99/99 ve věci ústavní stížnosti města Stříbra proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 18. 11. 1998 sp. zn. 18 Co 300/98, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Tachově o určení práva hospodaření k lesnímu pozemku.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 11. 1998 čj. 18 Co 300/98-67 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 18. 11. 1998 sp. zn. 18 Co 300/98 stěžovatel uvádí, že jakkoli se držby předmětného pozemku ujal již dne 1. 7. 1948, nevyvodil krajský soud z této skutečnosti žádné závěry, ale naopak ve svých závěrech vycházel z pouhé existence přídělové listiny vydané Národním pozemkovým fondem teprve v roce 1950. Tyto úvahy krajského soudu nemají oporu v platné právní úpravě a neodpovídají skutkovým okolnostem případu. Z uvedených důvodů domáhá se stěžovatel pro porušení čl. 90 Ústavy České republiky ve spojení s čl. 11 odst. 1, jakož i čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni uvedl ve svém vyjádření ze dne 27. 3. 1999, že v řízení nebylo prokázáno, že by obec O. jako právní předchůdce stěžovatele byla vlastníkem předmětné nemovitosti k 31. 12. 1949, a odkázal v této souvislosti na usnesení (nesprávně nález) Ústavního soudu ze dne 11. 8. 1998 ve věci sp. zn. I. ÚS 73/98.

Lesy ČR, s. p., Hradec Králové, ve svém vyjádření ze dne 14. 4. 1999 k otázce v projednávané věci relevantní konstatovaly celou řadu rozhodnutí a stanovisek jednoznačně vyjadřujících názor, že z hlediska aplikace § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, je právně významným teprve den vydání přídělových listin, nikoli již předchozí faktické převzetí věci. Protože u obce O. byla přídělová listina vydána až 9. 3. 1950, nemohlo dojít ke splnění podmínek podle zákona č. 172/1991 Sb.

Z obsahu spisu 4 C 195/97 Okresního soudu v Tachově Ústavní soud zjistil, že podáním došlým tomuto soudu dne 18. 6. 1997 domáhal se státní podnik Lesy České republiky se sídlem v Hradci Králové určení práva hospodaření k předmětnému lesnímu pozemku v k. ú. O. obec S. Okresní soud v Tachově rozsudkem ze dne 5. 1. 1998 čj. 4 C 195/97-30 žalobě vyhověl, a to mimo jiné z toho důvodu, že stěžovatel neprokázal vlastnictví k uvedenému pozemku

Nahrávám...
Nahrávám...