dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 31/2006 SbNU, sv.40, K posuzování otázky naléhavého právního zájmu u určovací žalobyKe vztahu restitučních a obecných právních předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 31

II. ÚS 346/03

K posuzování otázky naléhavého právního zájmu u určovací žaloby
Ke vztahu restitučních a obecných právních předpisů

Žalobou o určení vlastnického práva nelze obcházet smysl a účel restitučního zákonodárství. Pokud obecné soudy postupovaly tak, že přisvědčily takovému postupu, zasáhly ústavně garantovaná práva - právo na spravedlivý proces a vlastnické právo (čl. 36 a 11 Listiny základních práv a svobod).

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 2.února 2006 sp. zn. II. ÚS 346/03 ve věci ústavní stížnosti MUDr. J. O. proti výrokům sub I a II rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2003 č. j. 21 Co 396/2000-168 a výrokům sub I a III rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-145 ve znění opravného usnesení ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-149 a o návrhu na odložení vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2003 č. j. 21 Co 396/2000-168 a rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-145 ve znění opravného usnesení ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-149, jimiž bylo vyhověno žalobě vedlejších účastníků R. V. a Ing. R. V. na určení vlastnického práva jejich právních předchůdců.

Výrok

I. Výroky sub I a II rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2003 č. j. 21 Co 396/2000-168 a výroky sub I a III rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-145 ve znění opravného usnesení ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5 C 23/92-149 se zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov. Domnívá se, že jimi došlo k porušení jeho práv garantovaných čl. 11 odst. 1 a čl.36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl.89 odst. 2 a čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Dodatkový protokol“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu Brno-venkov sp. zn. 58 C 23/92, z něhož zjistil následující:

Okresní soud Brno-venkov rozsudkem ze dne 17. 1. 2000 č. j. 5C 23/92-145 ve spojení s opravným usnesením z téhož dne č. j. 5C 23/92-149 výrokem sub I určil, že A. V. ke dni své smrti dne 4. 11. 1993 a PhDr. R. V. ke dni své smrti dne 10. 9. 1993 byli spoluvlastníky každý ideální 1/2 nemovitostí, a to domu č. p. 24 na pozemku p. č. 92 a pozemku p. č. 92 - zastavěná plocha, pozemku p. č. 93 - zahrada a pozemku p. č. 203 - zahrada, zapsaných na LV č. 65 pro katastrální území N., obec M., okres B. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Výrokem sub II zastavil soud řízení o návrhu, kterým se žalobci R. V. a Ing. R. V. (v řízení před Ústavním soudem vedlejší účastníci, dále též „vedlejší účastníci“) po stěžovateli dále domáhali

Nahrávám...
Nahrávám...