dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 29/2002 SbNU, sv.25, K nařízení a provedení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 29

I. ÚS 424/2000

K nařízení a provedení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků

Ten, proti němuž vydaný příkaz k prohlídce směřuje (stejně jako orgán, který jej má provést), v něm musí být označen tak, aby o jeho totožnosti nemohly vzniknout nejmenší pochybnosti. Kogentní ustanovení § 83a trestního řádu vyžaduje náležité odůvodnění příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků a doručení tohoto příkazu tomu uživateli dotčených prostor nebo pozemků, jež mají být podle příkazu prohlédnuty. Z hlediska respektování ústavně zaručených základních práv a svobod je zřejmé, že příslušná prohlídka může být provedena toliko v prostorách toho subjektu, který je v příkazu k ní řádně označen. Opačný postup, který v souzené věci zvolil účastník řízení, když provedl prohlídku, při které byly odňaty věci v prostorách jiného subjektu než toho, vůči kterému byl příkaz k prohlídce vydán, resp. neodstranil pochybnosti, týkající se vlastníka nebo uživatele uvedených prostor, tak vedl k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod zakotvených v čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2, a čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 13. března 2002 sp. zn. I. ÚS 424/2000 ve věci ústavní stížnosti Ing. R. N. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 z 15. 5. 2000 o nařízení domovní prohlídky, příkazům vyšetřovatele Policie České republiky - Obvodního úřadu vyšetřování pro Prahu 6 z 10. 5. 2000 k prohlídkám jiných prostor a proti postupu orgánů činných v trestním řízení.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se zčásti vyhovuje.

Při prohlídce prostor stěžovatele v Praze 6 Pod D. 26 na základě příkazu k prohlídce z 10. 5. 2000 ČVS OV6-595/30-Cu-2000 porušila dne 17. 5. 2000 Policie České republiky - Obvodní úřad vyšetřování pro Prahu 6 čl. 7 odst. 1, čl. 10. odst. 2 a čl. 12 odst. 2 větu druhou Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud Policii České republiky zakazuje v porušování těchto práv pokračovat a přikazuje jí obnovit stav před jejich porušením a vrátit stěžovateli odňaté věci, specifikované v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor ze dne 17. 5. 2000 ČVS OV6-595/30-Cu-2000.

Ve zbývající části se ústavní stížnost zamítá.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížnost ze dne 11. 7. 2000 podal stěžovatel s poukazem na tvrzené porušení čl. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 1, čl. 10, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 13 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod proti provedení domovní prohlídky v místě svého bydliště, jakož i prohlídek jiných prostor - prodejny firmy M., s. r. o., pobočky této prodejny a kanceláří a skladu firmy T., s. r. o. Konkrétně se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud vyslovil v nálezu, že postupem orgánů činných v trestním řízení došlo k porušení jeho shora uvedených ústavně zaručených základních práv a aby přikázal Policii České republiky - Obvodnímu úřadu vyšetřování pro Prahu 6 vydat mu všechny odňaté věci sloužící k výkonu jeho podnikatelské činnosti a současně aby příkaz k domovní prohlídce, resp.

Nahrávám...
Nahrávám...