dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 140/1997 SbNU, sv.9, K hmotněprávním účinkům rozhodnutí finančního úřadu podle § 55b zákona o správě daní a poplatků

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 140

II. ÚS 271/96

K hmotněprávním účinkům rozhodnutí finančního úřadu podle § 55b zákona o správě daní a poplatků

Rozhodnutí o povolení přezkumu se musí vypořádat nejen se zachováním lhůty podle § 55b odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, popř. s procesními vadami předchozího řízení, nýbrž musí zásadně posoudit dodržení zákonnosti rozhodnutí a zejména též skutkový stav v podobě existence skutečností, které alespoň nasvědčují tomu, že daň nebyla vyměřena ve správné výši. Správce daně je při tom vázán právním názorem správce daně, který přezkoumání nařídil nebo povolil. Rozhodující pro posouzení povahy rozhodnutí o povolení přezkumu je proto obsah tohoto rozhodnutí a důvody, které k němu vedou.

Pokud by instančně vyšší správce daně nepřihlédl k porušení právního předpisu, podstatné vadě řízení nebo skutkové okolnosti, která alespoň nasvědčuje tomu, že daň byla nesprávně stanovena, zůstal by při extenzivním výkladu pojmu procesního rozhodnutí stěžovatel v tomto řízení bez soudní ochrany, která je mu Listinou základních práv a svobod zaručena v čl. 36 odst. 1 a 2.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 12. listopadu 1997 sp. zn. II. ÚS 271/96 ve věci ústavní stížnosti J.F. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 7. 1996 sp. zn. 10 Ca 230/96 o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí finančního úřadu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Ca 230/96-22 ze dne 31. 7. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 8. 10. 1996, podanou k poštovní přepravě dne 9. 10. 1996, domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Ca 230/96-22 ze dne 31. 7. 1996, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žaloby stěžovatele proti rozhodnutí vedlejšího účastníka řízení, Finančního ředitelství v Českých Budějovicích sp. zn. 1542/0/96 ze dne 19. 3. 1996. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14. 8. 1996 a ústavní stížnost byla proto podána včas.

Ústavní stížnost měla stanovené náležitosti a stěžovatel byl zastoupen advokátem s plnou mocí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Protože soudce zpravodaj neshledal ani zjevnou neopodstatněnost této stížnosti, mohlo být přistoupeno k jejímu senátnímu projednání.

Z ústavní stížnosti vyplývá, že stěžovatel podal žádost o přezkoumání daňového výměru č. j. 293/20/1995, kterým mu Finanční úřad v Písku (na základě pomůcek) vyměřil daň z příjmu fyzických osob za rok 1993 z toho důvodu, že uvedl v daňovém přiznání nesprávné údaje a tuto nesprávnost ani na výzvu neodstranil. Proti daňovému výměru nepodal odvolání ve stanovené lhůtě a tento nabyl právní moci. Poté se obrátil na Finanční ředitelství v Českých Budějovicích v rámci mimoodvolacího řízení podle § 55b zák ona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o přezkoumání výše uvedeného pravomocného daňového rozhodnutí s odůvodněním, že pro stanovení jeho daňové povinnosti podle pomůcek nebyly splněny podmínky

Nahrávám...
Nahrávám...