dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 126/1999 SbNU, sv.15, K právu na spravedlivý procesK ovlivňování správního orgánu prvního stupně správním orgánem druhého stupně

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 15, nález č. 126

I. ÚS 168/99

K právu na spravedlivý proces
K ovlivňování správního orgánu prvního stupně správním orgánem druhého stupně

Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti. S ohledem na své ústavní postavení se řídí principem minimalizace zásahů do pravomoci jiných orgánů. To znamená, že pokud nálezem, zrušujícím rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, lze vytvořit procesní prostor pro ochranu příslušného základního práva uvnitř soustavy orgánů veřejné moci, pak „pro ústavní posouzení rozhodnutí obecného soudu platí subsidiarita hmotněprávního k procesněprávnímu přezkumu“ (nález sp. zn. III. ÚS 205/97, Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 9, C. H. Beck 1998, str. 375).

Pokud za tohoto stavu správní orgán druhého stupně instruoval správní orgán prvního stupně o tom, že má žádost na zahájení správního řízení zamítnout „včetně řádného odborného odůvodnění“, nelze než konstatovat, že jeho následné rozhodnutí ve věci formou příkazu jednoznačně ovlivnil.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 21. září 1999 sp. zn. I. ÚS 168/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. H. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 6. 1. 1999 sp. zn. 10 Ca 212/98, o zamítnutí stěžovatelovy žaloby proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice České Budějovice - krajského hygienika ze 30. 4. 1998 č. j. 21/98-182/Dr.Hoř/Mgr.Te/La o potvrzení rozhodnutí okresního hygienika, jímž byl zamítnut stěžovatelův návrh na zákaz činností poškozujících zdraví a zdravé životní podmínky v areálech čtyř firem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 1. 1999 č. j. 10 Ca 212/98-33 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Okresní úřad v Táboře - okresní hygienik rozhodnutím ze dne 9. 1. 1998 č. j. 59/20/98/Vel zamítl návrh stěžovatele na zákaz činností poškozujících zdraví a zdravé životní podmínky v areálech firem 1. S. a ú. s. T., 2. SNN, v. o. s., 3. P. Š., zámečnictví, a 4. A., s. r. o.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí okresní úřad zejména uvedl, že okresní hygienik při hygienických kontrolách nezaznamenal činnosti, na základě nichž by mohl podanému návrhu vyhovět. Dne 17. 10. 1997 okresní hygienik vyrozuměl účastníky řízení o zahájení správního řízení ve výše zmíněné věci a nařídil ohledání na místě samém. Místní šetření spojené s ústním jednáním proběhlo dne 10. 11. 1997 a „bylo při něm zjištěno, že v době jeho trvání nebyly zjištěny žádné činnosti, které by negativně ovlivnily zdravé životní podmínky“. Při tomto jednání stěžovatel předal zástupci okresního hygienika „protokol o výsledku modelového výpočtu ekvivalentní hladiny hluku na okraji areálu bývalého OSP v SZ části lázeň. města B.“, který vyhotovil. Stěžovatel při tomto šetření navrhl provedení dalších důkazů, nicméně okresní hygienik je posoudil a rozhodl je neprovádět. Poté okresní hygienik prováděl další hygienické kontroly na základě podnětů stěžovatele, přičemž však nezjistil, že by byly prováděny činnosti, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky hlukem.

Nahrávám...
Nahrávám...