dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 125/2003 SbNU, sv.31, K povaze lhůty k podání správní žaloby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 31, nález č. 125

II. ÚS 68/02

K povaze lhůty k podání správní žaloby

Lhůta k podání správní žaloby podle ustanovení § 250b odst. 1 občanského soudního řádu je lhůtou procesní povahy. Je-li v důsledku jejího odlišného chápání či jinak nesprávného počítání soudem odmítnuta včas podaná správní žaloba, třeba takový postup soudu hodnotit jako odepření práva na soudní ochranu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 23. října 2003 sp. zn. II. ÚS 68/02 ve věci ústavní stížnosti R. S. proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích z 16. 1. 2002 sp. zn. 12 C 227/2001, kterým bylo zastaveno řízení o přezkum rozhodnutí správního orgánu Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství - z 9. 7. 2001 č. j. ODSH 914/2001-Dl a rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, referátu dopravy a silničního hospodářství, z 24. 5. 2001 č. j. 148/SŘ-2001, jimiž byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za což mu byla uložena pokuta.

Výrok

Usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 16. ledna 2002 sp. zn. 12 C 227/2001 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 30. 1. 2002 ve lhůtě podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ústavní stížnost, kterou stěžovatel brojil proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 16. 1. 2002 sp. zn. 12 C 227/2001, kterým bylo zastaveno řízení o přezkum rozhodnutí správního orgánu Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství - ze dne 9. 7. 2001 (ODSH 914/2001-Dl) a rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, referátu dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24. 5. 2001 (148/SŘ-2001), jimiž byl uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. b) a d) a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když porušil ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a § 5 odst. 1 písm. b), § 2 písm. b), § 6 odst. 4 a § 38 odst. 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů, a za to mu byla uložena pokuta ve výši 14 000 Kč, jež mu byla umožněna zaplatit ve splátkách, a uložen zákaz činnosti spočívající v řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců, a navrhl zrušit napadené usnesení obecného soudu.

Svoji ústavní stížnost odůvodnil tím, že důvodem k zastavení řízení ve věci jeho žaloby proti správnímu rozhodnutí byla skutečnost, že podání k obecnému soudu bylo tomuto soudu doručeno dne 12. 9. 2001, když zákonná dvouměsíční lhůta vypršela dne 11. 9. 2001. Stěžovatel poukazuje na skutečnost, že poslední den lhůty dne 11. 9. 2001 byla správní žaloba předána poště k doručení Okresnímu soudu v Pardubicích podle § 57 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o. s. ř.“) v zákonné lhůtě podle

Nahrávám...
Nahrávám...