dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 125/2002 SbNU, sv.28, K důsledkům rozhodnutí vydaného nepříslušným správním orgánemK nutnosti zrušit i nulitní rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 125

III. ÚS 728/01

K důsledkům rozhodnutí vydaného nepříslušným správním orgánem
K nutnosti zrušit i nulitní rozhodnutí

Jen stěží lze požadovat po občanech, aby sami posoudili nulitu správního aktu, když tak neučinil ani kompetentní odvolací orgán veřejné správy. Jestliže soud dospěl k závěru o tom, že napadené správní rozhodnutí vydal k tomu neoprávněný správní orgán, měl na základě takového zjištění napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit jako rozhodnutí, které je v rozporu se zákonem. S odvoláním na čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je sice třeba trvat na tom, že v případě, kdy správní orgán vydá správní akt, který přesahuje jeho pravomoc, nemůže takové rozhodnutí zakládat ničí práva a povinnosti, není způsobilé zasáhnout do práv a povinností, neboť akt trpí takovými vadami, že nastává stav, který doktrína nazývá nulitou aktu. V praxi však nemusí být nulita na prvý pohled zřejmá nebo nemusí být zřejmá všem zainteresovaným; na adresáta přitom dopadnou případné negativní důsledky takového správního aktu. Snížit toto riziko může adresát sporného aktu jen tím, že jej napadne přípustnými opravnými prostředky, jako by šlo o vadný správní akt; po přezkoumání odvolací orgán akt zruší nebo změní. Jestliže tak neučiní, nelze adresátovi tohoto sporného aktu odepřít možnost obrátit se ve správním soudnictví se žalobou na obecný soud.

Byl-li správní akt vydán správním orgánem absolutně nekompetentním, působí taková skutečnost nulitu aktu, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti. Při rozhodování o žalobě proti takovému aktu nemůže pak soud odmítnout o věci rozhodovat podle případných ustanovení zvláštního zákona, která z přezkoumání soudem určitá rozhodnutí vydaná v kompetenci toho kterého orgánu státní správy vylučují. Správní akt, jehož nicotnost je právě v nedostatku takové kompetence, nelze pod taková ustanovení podřadit; pravomoc soudu rozhodnout o žalobě je v těchto případech dána a vymezena ustanoveními § 244 a násl., resp. § 247 odst. 1 občanského soudního řádu (viz i rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 129/94).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. října 2002 sp. zn. III. ÚS 728/01 ve věci ústavní stížnosti J. H. a spol. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 27. 9. 2001 sp. zn. 30 Ca 247/2000, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatelů proti rozhodnutí Okresního úřadu v Chrudimi ze 7. 12. 2000 č. j. ŽP/OPP/246/00/Ko-549, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Chrudimi, odboru výstavby a životního prostředí z 11. 10. 2000 č. j. Výst.1673/2000-Mr/246.2 o zamítnutí návrhu stěžovatelů na vyjmutí jejich parcel z generelu lokálního územního systému ekologické stability a katastrálního území.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2001 č. j. 30 Ca 247/2000-15 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 18. 12. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9.

Nahrávám...
Nahrávám...