dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 120/1997 SbNU, sv.9, K zásadám správního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 120

II. ÚS 366/97

K zásadám správního řízení

Z ústavně zaručeného práva na stanovené postupy dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a z úpravy obsažené v oddílu druhém správního řádu, kde jsou stanovena základní pravidla správního řízení, ve které se mimo jiné v § 3 uvádí, že správní orgány jsou povinny chránit zájmy občanů a organizací a postupovat tak, aby mohli svá práva nejen hájit, ale také aby mohli uplatnit své návrhy a že se správním orgánům dokonce výslovně ukládá zabývat se každou věcí, jasně plyne, že správní řízení má místo nejen tam, kde lze z hlediska skutkových zjištění a hmotněprávních ustanovení návrhu vyhovět, ale také tam, kde přichází v úvahu zamítavé rozhodnutí.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. října 1997 sp. zn. II. ÚS 366/97 ve věci ústavní stížnosti B.M. proti postupu Ministerstva zemědělství spočívajícímu v nečinnosti.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se vyhovuje. Ministerstvu zemědělství se zakazuje pokračovat v porušování práva na stanovené postupy dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Odůvodnění

Stěžovatel ve svém návrhu uvedl, že dne 27. 12. 1992 došlo k založení honebního společenstva Ř. a vytvoření společné honitby dle § 6 odst. 3 zákona o myslivosti. Dále uvedl, že dne 15. 3. 1993 bylo Okresním úřadem v Jihlavě vydáno rozhodnutí o uznání honitby Ř. s účinností od 1. 4. 1993. Na valné hromadě dne 24. 6. 1996, svolané v rozporu s platnými stanovami, manipulací hlasů nastala situace, kdy vlastníci menší výměry rozhodují a ovládají hospodaření celého společenstva. Tato okolnost vedla k tom u, že vlastníci většiny nemovitostí zastoupení stěžovatelem uzavřeli dne 18. 8. 1996 společenskou smlouvu o sdružení svých pozemků do Honebního společenstva Sdružené obce se sídlem v M. s tím důsledkem, že současně končí svou účast v Honebním společenstvu Ř. S ohledem na tuto skutečnost a proto, že celková výměra pozemků, příslušející Honebnímu společenstvu Ř., nepostačuje ve smyslu § 6 odst. 3 zákona o myslivosti k vytvoření honebního společenstva a uznání honitby, byl podán k Okresnímu úřadu v Jihlavě návrh na zánik dosavadní honitby spolu s návrhem na potvrzení začlenění pozemků do honitby Honebního společenstva Sdružené obce se sídlem v M. Okresní úřad však přípisem ze dne 26. 8. 1996, potvrzeným dne 11. 9. 1996, odmítl správní řízení zahájit. Rovněž tak ani Ministerstvo zemědělství nereagovalo na návrh stěžovatele ze dne 22. 9. 1996 na zahájení řízení dle § 50 správního řádu. V další části ústavní stížnosti stěžovatel jako jeden z 55 vlastníků nemovitostí sdružených do honitby Ř. dovodil, že za situace, kdy zákon o myslivosti neobsahuje ustanovení o způsobu zániku honebního společenstva, je nutno přihlédnout per analogiam k úpravě obsažené v obchodním zákoníku, což dále znamená, že má-li honitba ke svému uznání splňovat určité požadavky, musí je splňovat po celou dobu své existence, tak jak je tomu u právnických osob, a proto měl správní orgán nejen správní řízení zahájit, ale také honitbu zrušit, případně se obrátit s návrhem na zrušení společenstva dle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku na soud. Rovněž tak vyslovil

Nahrávám...
Nahrávám...