dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 119/2007 SbNU, sv.46, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízeníK povinnosti soudu doručit ostatním účastníkům občanského soudního řízení odvolání proti výroku o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 119

II. ÚS 841/07

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení
K povinnosti soudu doručit ostatním účastníkům občanského soudního řízení odvolání proti výroku o nákladech řízení

Tím, že soud prvního stupně nedoručil odvolání vedlejšího účastníka stěžovateli, který zaujímal k argumentům vedlejšího účastníka od samého počátku zřetelně nesouhlasný postoj, odňal mu možnost seznámit se s obsahem podaného odvolání, a neumožnil mu tak se k němu vyjádřit, případně realizovat jeho další procesní práva. Pokud toto pochybení nenapravil ani soud druhého stupně, který o odvolání směřujícím do výroku o nákladech řízení rozhodl v neveřejném zasedání, tedy toliko na základě podaného odvolání, přestože základ jeho rozhodnutí o nákladech řízení se odvíjel od sporné skutkové okolnosti, a navíc rozhodl jinak než soud prvního stupně, zkrátil stěžovatele na jeho procesních právech, a porušil tak ústavně chráněné právo stěžovatele na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť nepostupoval při ochraně práva stanoveným postupem. Porušil též ústavně chráněný princip rovnosti účastníků řízení ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 26.července 2007 sp. zn. II. ÚS 841/07 ve věci ústavní stížnosti V. S. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2006 č. j. 13 Co 641/2006-58, kterým bylo rozhodnutí soudu prvního stupně o povinnosti náhrady nákladů řízení stěžovateli vedlejším účastníkem, Správou služeb Městské policie hlavního města Prahy, změněno tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2006 č. j. 13 Co 641/ /2006-58 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 30. 3. 2007, která splňuje formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni. Tvrdí, že jím byla porušena jeho práva garantovaná čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Porušení svého práva na soudní ochranu spatřuje zejména v tom, že neměl možnost zúčastnit se odvolacího řízení, vyjádřit se k odvolání a předložit a navrhnout důkazy k nepravdivému tvrzení žalobce (dále též „vedlejší účastník“), neboť nebyl o odvolacím řízení vyrozuměn a nebylo mu doručeno odvolání. V další části ústavní stížnosti vyslovuje nesouhlas s postupem odvolacího soudu, který na věc aplikoval ustanovení § 150 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), a tím de facto presumoval existenci nároku vedlejšího účastníka uplatněného žalobou, aniž by před soudem prvního stupně byla skutečná existence takového nároku prokázána. Poukazuje přitom na to, že vedlejší účastník před podáním žaloby věděl, že

Nahrávám...
Nahrávám...