dnes je 19.6.2024

Input:

Metodika sestavení rozpočtu

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3
Metodika sestavení rozpočtu

Jaroslava Svobodová

METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU

Účetní jednotka: ............................

Označení: .................................... Číslo: ..........................................

Zpracoval: .................................... Kontroloval: ..................................

Platnost: ....................................... Závaznost: ....................................

Datum vydání: ............................... Vydává: ........................................

Nahrazuje: .................................... Doplňuje: ......................................

Počet stran: .................................. Přílohy: .........................................

Oddíl I

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Cíl a zaměření metodiky

Cílem vydání této metodiky pro sestavení rozpočtu je:

a. Zabezpečit zpracování rozpočtu organizace v souladu s ustanovením:

 • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

b. Zpracovat rozpočet organizace v souladu se stanovenými prioritami, vycházejícími z:

 • charakteru činnosti a jejího nepřetržitého provozování,

 • investičního plánu (záměru) organizace a kapitálového rozpočtu.

c. Stanovit zásady pro sestavení rozpočtu organizace ve spolupráci se zřizovatelem:

 • statutárních orgánů,

 • zaměstnanců organizace,

 • iniciativních orgánů (poradních složek ředitele).

d. Zpracovaná metodika rozpočtu napomůže k sestavení rozpočtu:

 • v požadovaném termínu,

 • v odpovídající kvalitě,

 • ve srozumitelné, ekonomicky vypovídací schopnosti.

e. Forma rozpočtu je zpracovaná s ohledem:

 • na jednotlivé etapy,

 • v návaznosti na organizační řád,

 • na další směrnice, doplňující finanční systémy organizace,

 • na ustanovení týkající se komisí (poradní orgány ředitele),

 • na další skutečnosti.

Čl. 2

Obsah metodiky pro sestavení rozpočtu:

I. Úloha a funkce rozpočtu

 • Charakteristika rozpočtu

 • Funkce rozpočtu

II. Přípravné práce rozpočtu

 • Stanovení základního rámce rozpočtu

 • Stanovení zásad přípravy rozpočtu

 • Zhodnocení možností a potřeb organizace z hlediska dlouhodobých potřeb v kontextu s krátkodobými potřebami

III. Sestavení návrhu rozpočtu

 • Metodika sestavení návrhu rozpočtu

 • Harmonogram zpracování rozpočtu

 • Priority sestavení rozpočtu

 • Vyčíslení předpokládaných příjmů (resp. výnosů)

 • Vyčíslení předpokládaných výdajů (resp. nákladů)

 • Stanovení komentáře k rozpočtu

 • Rizikové faktory rozpočtu

IV. Projednání a schválení rozpočtu

 • Stanovení termínů k projednání návrhu rozpočtu (v závislosti na zřizovateli)

 • Zpracování konečného návrhu rozpočtu

 • Schválení rozpočtu

 • Podmínky pro hospodaření podle provizoria

Čl. 3

Charakteristika rozpočtu organizace

Rozpočet nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) je významným dokumentem, který vypovídá o celkové finanční situaci a jejích změnách.

Mezi základní charakteristiky patří, že:

a. rozpočet organizace musí být

 • transparentní,

 • srozumitelný,

 • rozpočet musí být pravdivý; má obsahovat veškeré předpokládané příjmy (výnosy), kterých organizace v daném období může dosáhnout;

b. rozpočet se stanoví jako vyrovnaný podle rovnice:

Náklady (výdaje) = Výnosy (příjmy) + příspěvek zřizovatele;

c. zároveň je třeba, aby rozpočet obsahoval přiměřenou tvorbu rozpočtových rezerv na:

 • plánované výdaje na investice,

 • udržení likvidity pro řešení budoucích nepředvídaných skutečností;

d. rozpočet organizace obsahuje výhradně relevantní údaje, tzn. údaje, které jsou ověřitelné a objektivně doložitelné.

Čl. 4

Funkce rozpočtu

Rozpočet organizace plní zásadně tři funkce:

a. Funkce rozhodovací

V celkovém procesu tvorby a stanovení rozpočtu se definuje objektivizovaný cíl a způsob, jak jej dosáhnout. Zároveň je třeba volit správné způsoby financování (podle zlatého pravidla financování, tj. že dlouhodobé potřeby jsou financovány zdroji, které jsou dlouhodobě k dispozici).

b. Funkce rozdělovací

V rámci rozpočtu příspěvkové organizace zajistí účelnou a efektivní alokaci zdrojů do aktiv na jednotlivé odbory organizace a případně na další jednotky tak, aby měly potřebný dostatek prostředků na financování nárokovaných oprávněných výdajů, které je organizace povinna realizovat v rámci nezbytných potřeb.

c. Funkce kontrolní

Čl. 5

Přípravné práce na rozpočtu

5.1 Klasifikace obecného prostředí

 • vazba na státní legislativu a fiskální politiku státu

 • orientace na finanční stabilitu organizace

 • podpora vyrovnanosti (dlouhodobé) veřejného rozpočtu

 • prohlubování možností získávání vlastních příjmových zdrojů

 • analýza dodatečných zdrojů financování (s důrazem na dlouhodobé zdroje)

5.2 Klasifikace dodatečných zdrojů financování

 • příspěvek (podle normativu)

 • dotace státní (účelové)

 • další zdroje

 • sponzorské dary

 • dary podle obchodních smluv

 • reklama

 • hospodářská (jiná, doplňková) činnost

5.3 Dodatečné zdroje financování prostřednictvím finančních operací

 • možnosti organizace jako účastníka finančního trhu (peněžního, resp. kapitálového trhu)

 • účasti, sdružování finančních prostředků

Poznámka:

Ve smyslu platných věcně příslušných právních předpisů se nemohou příspěvkové organizace účastnit operací peněžního a kapitálového trhu, ani realizovat kapitálové účasti. Z toho důvodu doporučujeme tento bod ve vnitřních normách vypustit.

Obsahem této funkce rozpočtu je zejména zjišťovat solventnost organizace, bonitu pohledávek, peněžní toky a jejich účinnost, poctivé, hospodárné a účelné hospodaření s majetkem organizace a ostatními aktivy.

Čl. 6

Stanovení základního rámce rozpočtu

6.1 Zpracování nároků na rozpočet

Základní rámec rozpočtu zpracuje a schválí vedení organizace na základě objektivně zjištěných potřeb a dosažitelných zdrojů. Podkladem jsou nároky exaktně vyjádřené a zpracované vedoucími odborů příspěvkové organizace podle stanovených kompetencí a odpovědností v souladu s organizačním řádem.

6.2 Vydefinování dosavadní úrovně v časové řadě za minulá období a posouzení srovnatelnosti ve světle daných ukazatelů, které se týkají zejména:

 • legislativních procesů,

 • právní jistoty přerozdělovacích procesů,

 • reformních kroků a změn z toho vyplývajících,

 • trendů ve vývoji účelových dotací.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

6.3 Správní a manažerské faktory

Úspěšnost prací se odvíjí od:

 • uplatňování moderních řídicích metod a postupů,

 • schopnosti managementu plnit provozní rozpočty,

 • přizpůsobení se nepředvídaným změnám,

 • formulace dlouhodobých cílů,

 • dostatečné argumentace při prezentaci potřeb,

 • investování do lidských zdrojů.

6.4 Stanovení rizik pro sestavení rozpočtu z hlediska

 • subjektivního posouzení na základě vnitřních procesů,

 • objektivního posouzení na základě vnějších procesů – legislativního rámce.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

Čl. 7

Výchozí dispozice

7.1 Návrh rozpočtu zpracovat jako vyrovnaný s použitím:

 • opakovaných příjmů (výnosů),

 • mimořádných příjmů (výnosů) - např. finanční operace,

 • sdružených prostředků,

 • příspěvků zřizovatele,

 • finančních prostředků peněžních fondů,

 • účelových dotací (příslibu),

 • opakovaných (provozních) výdajů (nákladů),

 • investičních nákupů a souvisejících výdajů (nákladů),

 • nákupů akcií a majetkových podílů z rezervního fondu,

 • jiných výdajů (nákladů).

7.2 Využití hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti příspěvkové organizace v souladu se

směrnicemi o provozování hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti:

 • definice jednotlivých podnikatelských aktivit,

 • příprava podmínek pro realizaci činností,

 • ekonomická rozvaha těchto činností,

 • vymezení majetku pro podnikání v rámci příspěvkové organizace.

7.3 Z provedené analýzy bude zřejmá potřeba:

 • úhrady schodku (ztráty předcházejících účetních období a běžného účetního období),

 • rozdělení a použití výsledku hospodaření (předcházejících účetních období a běžného účetního období).

7.4 Možnosti navýšení příjmů

 1. Předpokladem je dosažení stejné úrovně příjmů (výnosů), tzn. podaří-li se příjmy udržet na stejné úrovni jako v předcházejícím období,
 2. a zefektivnění příjmů z hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti.

7.5 Stanovení výdajů

a. Stanovení výdajů (nákladů) je třeba uzpůsobit podle:

 • pořadí a naléhavosti,

 • výše rozpočtových příjmů,

 • podmínek vzájemně sladěných rozpočtů,

 • stanovených zásad pro finanční vztahy k vyššímu rozpočtu.

b. Stanovení úkolů podle odpovědnosti:

 • za hospodárnost rozpočtu,

 • za efektivnost využívaných finančních prostředků,

 • za kontrolní činnost (preventivní a průběžná),

 • k budoucím obdobím – pozice opatrnosti.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

Čl. 8

Vzájemně sladěné rozpočty

Organizace sestavuje tři základní vzájemně sladěné rozpočty:

 1. kapitálový rozpočet, tj. dlouhodobý rozpočet investičních zdrojů a výdajů,
 2. běžný rozpočet nákladů a výnosů,
 3. rozpočet příjmů a výdajů (rozpočet cash flow).

Čl. 9

Harmonogram sestavení rozpočtu

Zpracování návrhu rozpočtu předpokládá stanovit:

a. časový plán jednotlivých prací při dodržení ustanovení platné metodiky, stanovené zřizovatelem:

 • přípravné práce pro zpracování rozpočtu (sběr dat),

 • stanovení termínů jednání jednotlivých stupňů řízení,

 • datum zpracování konečného návrhu rozpočtu,

 • datum předložení a projednání v poradních orgánech ředitele,

 • datum projednání návrhu rozpočtu se zřizovatelem.

b. Současně je třeba označit (vyčíslit) případná rizika spojená s:

 • výkyvy v ekonomice,

 • inflací a jejím působením v jednotlivých položkách aktiv a pasiv,

 • nepředvídatelnými riziky,

 • disponibilními prostředky fondů.

c. Odpovědnost za kvalifikovaný odhad:

 • jednotliví vedoucí odborů organizace.

d. Rozpočet je nutno zpracovat alespoň ve dvou variantách.

Odpovědnost a termíny stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

Čl. 10

Stanovení obsahu komentáře k návrhu rozpočtu

Obsah komentáře k návrhu rozpočtu je nutné zaměřit k objasnění zejména následujících problémů:

10.1 Priority v oblasti obecně prospěšných služeb v rámci hlavní činnosti organizace a podmínky jejich realizace, opatření k hospodárnému a efektivnímu vynakládání výdajů.

10.2 Priority v investiční výstavbě s rozdělením na:

 • vlastní investice – stavební,

 • modernizace,

 • rekonstrukce,

 • strojní investice se zaměřením na:

 • zdůvodnění a nutnost jejich provedení,

 • pokračování, resp. dokončení rozestavěných investic,

 • zahájení nových investic,

 • navržený způsob financování – zdroje:

 • vlastní,

 • kombinované,

 • cizí zdroje,

 • uvedení rizik.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.3 Předpoklad navýšení příjmů oproti předcházejícímu roku s vyčíslením (uvedením):

 • druhu příjmů,

 • předpokládané výše nárůstu, snížení výdajů,

 • jmenovitých opatření ke způsobu realizace výdajů,

 • rizik.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.4 Předpoklady a doporučení pro lepší využití majetku organizace:

 • zkvalitnění evidence a inventarizace majetku,

 • zkvalitnění revizí majetku,

 • objektivní hodnocení technického stavu majetku, včetně odpisů,

 • revize smluv v případě pronájmů majetku,

 • údržba a ochrana majetku v případě využívání cizími subjekty.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.5 Předpoklady pro zajištění ekonomických vztahů ke zřizovateli:

 • prověrka věcné a formální správnosti a úplnosti stávajících zřizovacích listin,

 • prověrka stanovených pravidel a práv pro používání majetku, včetně odpisového plánu,

 • stanovení ukazatelů hospodárnosti a hmotné zainteresovanosti,

 • stanovení formy a způsobu prováděných kontrol.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.6 Opatření v oblasti zvýšeného rizika

 • u příjmů:

 • výběr hotovosti,

 • používání hotovosti,

 • poplatky,

 • storna faktur,

 • vyřazení pohledávek,

 • u výdajů:

 • mzdy,

 • smlouvy,

 • faktury,

 • neoprávněné nároky za nedodané služby,

 • stanovení odpovědnosti za prostředky dané k vyúčtování,

 • obecná odpovědnost,

 • používání vozidel,

 • používání internetu a mobilních telefonů apod.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.7 Stanovení předpokládaného výsledku hospodaření z hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti organizace:

 • zásady pro realizaci hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti,

 • stanovení majetku pro hospodářskou (jinou, doplňkovou) činnost v souladu s ostatními dokumenty a směrnicemi,

 • stanovení kompetencí a pravomocí při rozhodování o realizaci hospodářské (jiné, doplňkové) činnosti,

10.8 Zpracování grafu předpokládaného cash-flow alespoň ve dvou variantách,

analýza a obhajoba.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.9 Doporučení k přijetí návrhu rozpočtu zřizovatelem, odborným orgánem.

10.10 Stanovení způsobu hospodaření s mimorozpočtovými zdroji – peněžními fondy

 • Státní příspěvkové organizace – podle § 56 až 61 zákona č 218/2000 Sb.,

 • Příspěvková organizace zřizovaná územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí – podle § 29 až 33 zákona č. 250/2000 Sb.,

A ve smyslu těchto ustanovení lze po dohodě se zřizovatelem stanovit ex ante postupy při čerpání a převodech mezi fondy k posílení zdrojů.

Odpovědnost stanovit jmenovitě podle popisu pracovních míst ve smyslu organizačního řádu organizace.

10.11 Formální uspořádání

Formální uspořádání je obvykle upraveno v tabulce a mělo by obsahovat zásadní informace:

Poř. č. Položka / popis Předběžný rozpočet / návrh Kč Úpravy rozpočtu v Kč. Plnění v % měsíčně/ týdně Poznámka/vyznačené změny

Komentář:

Základním předpisem pro pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky jsou:

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.

Nahrávám...
Nahrávám...