dnes je 13.7.2024

Input:

č. 670/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 670/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 79 soudního řádu správního
k § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Žalobou proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 s. ř. s. se nelze domáhat provedení záznamu (§7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem) spočívajícího ve výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2004, čj. 2 Ans 1/2004-64)
Věc: Akciová společnost B. v B. proti Katastrálnímu úřadu v Českých Budějovicích o ochranu proti nečinnosti ve věci výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce podal dne 31. 3. 2003 u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích žádost o výmaz zástavního práva u svých konkrétně označených nemovitostí. Žalovaný přípisem ze dne 7. 4. 2003 tuto žádost vrátil s tím, že výmaz nelze provést a je k němu třeba doložit potvrzení o zániku zástavního práva vyhotovené zástavním věřitelem. Žalobce podal nový návrh na výmaz zástavního práva dne 26. 5. 2003 spolu s výzvou k odstranění nečinnosti, případně požadoval vydání rozhodnutí o zastavení řízení. Žalovaný přípisem ze dne 23. 7. 2003 znovu sdělil, že zánik zástavního práva se do katastru nemovitostí zapíše záznamem na základě potvrzení o zániku zástavního práva vydaného věřitelem, a uvedl, že na provedení záznamu do katastru nemovitostí se správní řád nevztahuje. Návrh současně znovu vrátil.
Posléze žalobce podal žalobu proti nečinnosti žalovaného správního orgánu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který svým rozsudkem ze dne 19. 11. 2003 žalobci nevyhověl a žalobu zamítl. Soud vyšel z názoru, že se v dané věci nejedná o případ nečinnosti správního orgánu, neboť na dvě žalobcovy žádosti správní orgán v souladu se zákonem reagoval a vysvětlil, že požadovaný záznam o výmazu vlastnického práva nelze provést, neboť k tomu nebyly doloženy zákonem předpokládané podmínky. Za takové situace se nejedná o případ nečinnosti správního orgánu. Vydání rozhodnutí se nelze domáhat také proto, že provedení záznamu je pouze součástí evidenčního systému a nemá vliv na vznik, změnu či zánik práv: k tomu dochází nezávisle na provedení záznamu. V závěru rozsudku krajský soud konstatuje, že žalobce použil argumentace, kterou umožňuje § 79, případně § 82 s. ř. s.; jejím cílem však nebylo ani odstranění nečinnosti ani ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu, ale jen vyhovění žádosti o provedení záznamu o zániku zástavního práva k nemovitostem.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, ve které zejména namítal kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), d) s. ř. s. Domáhal se mimo jiné odstranění protiprávního stavu podle § 79 a § 82 s. ř. s. s tím, že žalovaný odmítáním provést záznam o zániku zástavního práva porušuje právo stěžovatele na soudní a jinou právní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to bez ohledu na to, zda požadovaný úkon je či není rozhodnutím. Je jistě řada situací, kdy správní orgán nevydává rozhodnutí, ale pouze
Nahrávám...
Nahrávám...