dnes je 20.7.2024

Input:

č. 487/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 487/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 4 odst. 1 písm. b) a § 79 odst. 1 soudního řádu správního
Ochranu proti nečinnosti správního orgánu nelze odepřít pouze z toho důvodu, že hmotněprávní nárok je povahy soukromoprávní.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2004, čj. 5 As 31/2003-49)
Věc: Petr R. v P. proti Ministerstvu zemědělství - Pozemkovému úřadu Karlovy Vary o ochranu proti nečinnosti, o kasační stížnosti žalobce.

Okresní pozemkový úřad Karlovy Vary rozhodl dne 27. 10. 1997, že žalobce jako oprávněná osoba není vlastníkem stavební parcely v k. ú. Dražov. Rozhodnutím ze dne 17. 11. 1997 se pak vyslovil k vlastnictví nemovitostí náležejících k původním zemědělským přídělům označeným v grafickém přídělovém plánu pro k. ú. Dražov.
Žalobce se domáhal u Krajského soudu v Plzni žalobou ze dne 7. 3. 2003, označenou jako žaloba o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, aby bylo žalovanému uloženo rozhodnout správním rozhodnutím o žalobcově návrhu ze dne 9. 11. 2001 na doplnění rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Karlových Varech ze dne 27. 10. 1997 a ze dne 17. 11. 1997 ve lhůtě soudem stanovené: žalovaný totiž dosud nerozhodl o budovách, které jsou rovněž součástí uplatněného restitučního nároku, a rozhodl toliko o tom, že žalobce není vlastníkem zemědělských nemovitostí v k. ú. Dražov.
Krajský soud v Plzni jako soud I. stupně žalobu odmítl s poukazem na skutečnost, že v dané věci se stěžovatel domáhá ochrany proti nečinnosti pozemkového úřadu, kterému zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v ustanovení § 9 odst. 4 zakládá pravomoc rozhodnout o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti. V mezích takto zákonem vymezené pravomoci správní orgán vydává rozhodnutí ve věci povahy soukromoprávní, avšak v pravomoci správního soudu není poskytování ochrany proti nečinnosti správního orgánu v případě, kde nečinnost spočívá v absenci rozhodnutí vydávaného v soukromoprávní věci. Soud přitom poukázal zejména na ustanovení § 2 s. ř. s., podle něhož soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem a rozhodují o dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Jde v daném případě o procesní právo, aby věc byla v řádné lhůtě projednána a rozhodnuta. Takové právo je povahy veřejnoprávní, avšak právě proto nelze v oblasti procesněprávní nalézt kritéria pro založení pravomoci správního soudu, a jediným kritériem tak zůstává charakter věci, která má povahu soukromoprávní. Ochrana v těchto věcech je pak zajištěna podle části páté hlavy prvé až čtvrté občanského soudního řádu, ve znění účinném k 1. 1. 2003. Tento rozsah a způsob ochrany nelze podle soudu I. stupně rozšiřovat s použitím pravomocí svěřených správnímu soudu soudním řádem správním, a nelze tak zakládat pro poskytování
Nahrávám...
Nahrávám...