dnes je 19.7.2024

Input:

č. 435/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: výrok rozhodnutí o kasační stížnosti

č. 435/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: výrok rozhodnutí o kasační stížnosti
k § 103 odst. 1 písm. c) a § 110 odst. 1, 2 soudního řádu správního
Zruší-li Nejvyšší správní soud ke kasační stížnosti rozsudek krajského soudu pro zmatečnost [§ 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.] spočívající v tom, že krajský soud zrušil správní rozhodnutí, proti němuž žaloba nesměřovala, a není-li z povahy věci třeba, aby krajský soud poté v řízení pokračoval, nevrátí Nejvyšší správní soud věc krajskému soudu k dalšímu řízení. V takovém případě rozhodne o nákladech řízení kasační stížnosti Nejvyšší správní soud.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2004, čj. 2 Ads 11/2004-38)
Věc: Etela D. (Kanada) proti České správě sociálního zabezpečení o sirotčí a vdovský důchod, o kasační stížnosti žalované.

Česká správa sociálního zabezpečení dvěma rozhodnutími ze dne 4. 9. 2002 jednak zamítla žádost žalobkyně o sirotčí důchody pro čtyři děti po zemřelém manželovi žalobkyně Vojtěchu D. (rozhodnutí „I“), jednak zamítla žádost žalobkyně o vdovský důchod (rozhodnutí „II“).
Ke včasné žalobě Městský soud v Praze jedním rozsudkem čj. 2 Cad 56/2003-20 ze dne 18. 2. 2004 jednak zamítl žalobu, pokud směřovala proti rozhodnutí I (výrokem 1), jednak zrušil rozhodnutí II (výrokem 2).
Žalovaná (stěžovatelka) v kasační stížnosti brojila proti zrušujícímu výroku 2 a namítala, že městský soud tu rozhodl znovu ve věci již dříve pravomocně skončené (zamítavým rozsudkem téhož soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 1 Cad 60/2003).
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2004 ve 2. výroku zrušujícím rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 9. 2002, nevrátil však věc k dalšímu řízení městskému soudu; současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka postoupila městskému soudu žaloby, rozhodnutí, doklady a vyjádření, a to ve věci žádosti o sirotčí důchod ke sp. zn. 2 Cad 56/2003 a ve věci žádosti o vdovský důchod ke sp. zn. 1 Cad 60/2003. Dne 2. 12. 2003 byl stěžovatelce doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 1 Cad 60/2003, kterým byla zamítnuta žaloba Etely D. proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 4. 9. 2002, čj.... - č. II (zamítající žádost Etely D. o vdovský důchod po jejím zemřelém manželovi Vojtěchu D.).
Ze soudního spisu vyplývá, že žalobkyně podala u stěžovatelky 16. 9. 2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí ze dne 4. 9. 2002, čj. ... - č. I, II (ve věci sirotčího i vdovského důchodu), v němž namítla, že její manžel Vojtěch D. splňoval podmínky pro získání starobního důchodu, neboť posledních deset let před smrtí pracoval u ČSD, na území Kanady nepracoval a zemřel 18 měsíců po příjezdu, v době, kdy byly děti nezletilé. Tento návrh (žalobu) stěžovatelka předložila Nejvyššímu správnímu soudu (7.3. 2003) s vyjádřením k návrhu směřujícímu proti jejímu rozhodnutí č. I (o nároku na sirotčí důchod). Nejvyšší správní soud postoupil návrh (žalobu) Městskému soudu v Praze, který současně určil příslušným k projednání a rozhodnutí. K výzvě městského soudu zmocněnkyně žalobkyně doplnila náležitosti žaloby podáním
Nahrávám...
Nahrávám...