dnes je 23.7.2024

Input:

č. 365/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory: zákon o půdě nebo zákon o mimosoudních rehabilitacích?

č. 365/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory: zákon o půdě nebo zákon o mimosoudních rehabilitacích?
k § 1 a § 30 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákonů č. 93/1992 a č. 183/1993 Sb. (v textu též „zákon o půdě“)
k § 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Byl-li pozemek náležící do zemědělského půdního fondu územním rozhodnutím v roce 1961 určen k výstavbě, následně v témže roce na základě stavebního povolení zastavěn a poté vyčleněn ze zemědělského užívání a v roce 1965 vyvlastněn, nelze v řízení o jeho vydání užít zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, neboť nejde o pozemek uvedený v ustanovení § 1 nebo § 30 tohoto zákona; restituce se tu řídí zákonem č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. K rozhodování o restitučním nároku je tak příslušný soud, nikoli pozemkový úřad.
(Podle rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 15. 6. 2004, čj. Konf 4/2003-16)
Prejudikatura: srov. Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 111/1996, Soudní judikatura ve věcech správních č. 292 a 314/1998, č. 429/1999, č. 753/2001-III. a č. 922/2002.
Věc: Spor o pravomoc mezi Pozemkovým úřadem hl. m. Prahy a Obvodním soudem pro Prahu 10, za účasti Pavla a Milana J. v B., akciové společnosti N. v P. a Pozemkového fondu České republiky.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 19. 7. 1993 bylo pro nedostatek pravomoci soudu zastaveno řízení o žalobě Pavla a Milana J. k nemovitosti. Nárok byl u soudu uplatněn podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. O věci pak rozhodl správní orgán (Pozemkový úřad hl. m. Prahy) dne 21. 7. 1997 podle zákona o půdě; jeho rozhodnutí však v řízení o opravném prostředku (tehdejší část pátá hlava třetí občanského soudního řádu) zrušil Městský soud v Praze. Svým rozsudkem z 30. 4. 2001 mj. zavázal pozemkový úřad k vyvolání záporného kompetenčního konfliktu podle § 8a tehdejšího znění občanského soudního řádu, a vyslovil právní názor, že pozemkový úřad není věcně příslušný k rozhodnutí. Pozemkový úřad hl. m. Prahy ve shodě s tímto závazným právním názorem podal 29. 8. 2001 u Vrchního soudu v Praze návrh na rozhodnutí ve sporu o pravomoc, v němž se domáhal určení, že k rozhodnutí ve věci je příslušný soud. Protože řízení o tomto návrhu nebylo do konce r. 2002 skončeno, věc převzal k dokončení řízení zvláštní senát (§6 zákona č. 131/2002 Sb.).
Zvláštní senát usnesením vyslovil, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud; současně zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 19. 7. 1993 (§ 5 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Sb.).
Z odůvodnění:
Žalobci (bratři J.) se podanou žalobou domáhali nahrazení projevu vůle žalované akciové společnosti N. k uzavření dohody o vydání nemovitosti v katastrálním území M.; pokládají se za oprávněné osoby ve smyslu restitučních zákonů a žalovaného mají za osobu povinnou, která nemovitost užívá a dobrovolně ji nevydala. Svůj nárok opírali o právní úpravu zákona č. 87/1991 Sb.
Obvodní soud pro Prahu 10 při zastavení řízení
Nahrávám...
Nahrávám...