dnes je 20.7.2024

Input:

č. 302/2004 Sb. NSS, Stavební řízení: stavební povolení

č. 302/2004 Sb. NSS
Stavební řízení: stavební povolení
k § 54 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Jestliže původní stavba umístěná na určitém pozemku byla odstraněna (zanikla), je třeba k postavení nové stavby nové stavební povolení, a to i za situace, že se jedná o stavbu z hlediska jejího umístění, stavebně technických požadavků i jiných hledisek zcela shodnou se stavbou původní. Pro účely požadovaného stavebního povolení je pak nerozhodné, že původní stavba byla odstraněna v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, než je vlastník stavby, a že k odstranění stavby došlo bez povolení příslušného stavebního úřadu (případně jiného orgánu, který působnost stavebního úřadu vykonává).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2004, čj. 5 A 23/2000-45)
Věc: Blažena a Jaroslav Č. v P. proti Ministerstvu zemědělství o odstranění stavby.

Okresní úřad Jičín, referát životního prostředí, jakožto příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 120 stavebního zákona nařídil dne 2. 5. 1997 Jaroslavu Č. a Blaženě Č. podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona odstranění stavby „Vodovod a vodní nádrž v k. ú. S.“.
Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání, o němž rozhodlo dne 22. 8. 1997 Ministerstvo životního prostředí tak, že je zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
Vrchní soud v Praze svým rozsudkem ze dne 16. 7. 1999 zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a vyslovil, že orgánem věcně příslušným k rozhodnutí o odvolání bylo Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo zemědělství dne 21. 1. 2000 žalobou naříkaným rozhodnutím odvolání žalobců zamítlo a rozhodnutí Okresního úřadu v Jičíně potvrdilo.
V žalobních námitkách žalobci především poukazovali na to, že v případě jimi vystavěné vodní nádrže nejde o novou výstavbu, ale jen o obnovení umělé vodní nádrže, kterou v roce 1954 zničilo bez vědomí vlastníků a bez povolení příslušného správního orgánu JZD P. Jelikož žalobci pouze obnovují to, co JZD P. zničilo, nepotřebují žádnou legalizaci pro obnovu vodní nádrže.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení,
Nahrávám...
Nahrávám...