dnes je 13.7.2024

Input:

č. 197/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 197/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
k § 30 a § 65*) správního řádu
Rozhodnutí, jímž bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§ 30 a § 65 správního řádu), je úkonem správního orgánu, jímž nedošlo k založení, změně, zrušení či závaznému určení práv a povinností účastníka řízení. Takový úkon je vyloučen ze soudního přezkoumání ve správním soudnictví podle § 70 písm. a) s. ř. s., neboť není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.; žalobu proti němu podanou správní soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2003, čj. 5 A 170/2002-15)
Prejudikatura: shodně Soudní judikatura ve věcech správních č. 1009/2002, srov. též Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 29/1994 a 92/1995 a Soudní judikatura ve věcech správních č. 510/1999-III. a č. 870/2001.
Věc: Petr O. ve V. proti Ministerstvu vnitra o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.

Žalobce se žalobou doručenou dne 31. 12. 2002 Vrchnímu soudu v Praze a tímto soudem postoupenou dne 23. 1. 2003 Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení řízení podle ustanovení § 132 s. ř. s. domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ČR (Ředitelství služby správních činností) ze dne 23. 10. 2002, jímž bylo zastaveno řízení mimo odvolání ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Žalobce poukázal na to, že se podnětem k řízení mimo odvolání nedomáhal přezkoumání rozhodnutí Policie ČR, Správy Severomoravského kraje, ze dne 27. 5. 2002 (ve spojení s rozhodnutím Policie ČR, Okresního ředitelství Vsetín, ze dne 19.4. 2002), ale žádal přezkoumání rozhodnutí Okresního ředitelství Policie ČR Vsetín ze dne 25. 6. 2001, kterým mu byla uložena povinnost odevzdat zbraně.
Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí poukázal na to, že k podnětu žalobce bylo zahájeno (a poté i zastaveno) řízení o přezkoumání jiného rozhodnutí, než proti kterému směřoval žalobcův podnět. O původním žalobcově podnětu proto nebylo rozhodnuto. Žalovaný dále podal výklad ustanovení § 45 zákona o střelných zbraních, obsahujícího podmínku bezúhonnosti; vyslovil závěr, že neshledává důvody ke změně nebo zrušení rozhodnutí policejního prezidia, kterým bylo zastaveno řízení mimo odvolání. Proto žalobcovo odvolání zamítl a napadené rozhodnutí o zastavení řízení o přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení potvrdil.
Podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu je možno přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací řízení. Jde o možnost přezkumu rozhodnutí, které nabylo právní moci; v řízení lze dosáhnout změny nebo zrušení rozhodnutí. Tento přezkum však není mimořádným opravným prostředkem, jakým je obnova řízení na návrh účastníka řízení, neboť účastníci řízení nejsou legitimováni k zahájení řízení o přezkoumání. Jedná se o institut, který je zcela v rukou správních orgánů a je podřízen instanční hierarchii, protože podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu může rozhodnutí, které je v právní moci, z vlastního nebo jiného
Nahrávám...
Nahrávám...