dnes je 13.7.2024

Input:

č. 190/2004 Sb. NSS, Ceny: uložení pokuty za porušení cenových předpisů; cenová kontrola; pojem „domácnost“

č. 190/2004 Sb. NSS
Ceny: uložení pokuty za porušení cenových předpisů; cenová kontrola; pojem „domácnost“
k § 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (v textu též „zákon o cenách“)
I. Objektivní lhůta k uložení pokuty za porušení cenových předpisů překročením věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti podle § 17 odst. 4 zákona, č. 526/1990 Sb., o cenách, počíná běžet až od data konečného vyúčtování dodávek odběratelům za rozhodné období.
II. Provedení cenové kontroly se neřídí správním řádem a proti opakování kontroly nelze brojit námitkou věci rozhodnuté.
III. Cenová regulace dodávek tepelné energie pro domácnosti není založena na vymezení pojmu „domácnost“ v občanském zákoníku.
IV. Zvýšení pokuty za porušení cenových předpisů v odvolacím řízení je přípustné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 2. 2004, čj. 7 A 4/2001-72)
Prejudikatura: ad I. Soudní judikatura ve věcech správních č. 860/2001.
Věc: Společnost s ručením omezeným S. v B., v likvidaci, proti Státní energetické inspekci o pokutu za porušení cenových předpisů.

Finanční ředitelství v Brně dne 20. 10. 2000 uložilo žalobci pokutu ve výši 305 265 Kč za porušení cenových předpisů podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o cenách.
Ministerstvo financí žalobou naříkaným rozhodnutím ze dne 20. 12. 2000 rozhodnutí správního orgánu I. stupně změnilo tak, že pokuta se mění z částky 305 265 Kč na částku 520 859 Kč a ve výroku se za text „dodávané z výměníkových stanic“ doplňuje text „a domovních plynových kotelen“ a ruší se text „ze systému centralizovaného zásobování teplem“.
Ve správní žalobě žalobce zejména namítal, že dne 16. 8. 1999 bylo žalobci oznámeno zahájení cenové kontroly věcně usměrňovaných cen tepelné energie za rok 1997 a dne 2. 5. 2000 mu byl doručen protokol, aniž byla kontrola u žalobce fyzicky provedena, byť správní orgán údajně vycházel z podkladů žalobcem předložených. Podané námitky nebyly akceptovány a dne 8. 6. 2000 žalobce obdržel oznámení o zahájení správního řízení na základě zjištěného porušení cenových předpisů při prodeji tepelné energie pro domácnosti v roce 1997. Žalobce ale nikdy nedodával teplo do domácností, nýbrž do bytů a nebytových prostor, což je zřejmé z cenových kalkulací, kupních smluv a finančního vypořádání s odběrateli. Domácnost je definována v § 115 občanského zákoníku a o domácnostech neexistuje žádná evidence. Týká-li se cenový výměr domácností, musí se jednat o domácnosti odpovídající kritériím stanoveným občanským zákoníkem, přičemž nelze ztotožnit byt a domácnost. Pokud tak správní orgány učinily, jednaly v rozporu s § 3 správního řádu. Rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 21.6. 2000 byla žalobci uložena pokuta ve výši 305 265 Kč za porušení cenových předpisů nerespektováním závazného postupu podle § 6 zákona o cenách při tvorbě věcně usměrňované ceny; žalobce však tvrdil, že postupoval v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) cit. zákona a cena podle cenové kalkulace na jednotlivé zdroje dodávek tepla odpovídala cenám skutečně účtovaným. Rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 20. 12. 2000 byla provedena změna spočívající ve zvýšení pokuty a
Nahrávám...
Nahrávám...