dnes je 3.2.2023

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

6.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 164/2022 do částky 181/2022)

Částka 164 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. listopadu 2022

Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Nízkoemisním vozidlem se pro účely tohoto zákona rozumí

  • do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 (pozn.: popis kategorií silničních a zvláštních vozidel, jejich další členění a rozdělení vozidel do kategorií je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel,

  • od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, jehož provoz nemá žádné emise CO2,

  • silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 nebo silniční vozidlo třídy I kategorie M3 anebo třídy A kategorie M3 využívající alternativní palivo podle § 2 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách s výjimkou paliva s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy vyráběného ze surovin, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku v souladu s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie schváleným podle zákona o podporovaných zdrojích energie; jde-li o vozidlo využívající tekuté biopalivo nebo syntetické či parafinické palivo, nesmí být smícháno s konvenčním fosilním palivem, nebo

  • vozidlo určené k provozu na dráze trolejbusové.

Zadavatel a objednatel podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících jsou povinni dodržet minimální podíly nízkoemisních vozidel (např. pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1 činí podíl 29,7 %). Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který také projednává přestupky podle tohoto zákona.

Účinnost od 1. prosince 2022

Částka 165 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. listopadu 2022

Zákon č. 362/2022 Sb., o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie další podmínky pro vstup a dovoz kulturních statků na celní území Evropské unie pro účely jejich zachování a postup při vracení kulturních statků, které opustily území země, v níž byly vytvořeny nebo objeveny, v rozporu s právními předpisy této země.

Pro účely tohoto zákona se rozumí

  • kulturním statkem předmět, který je významný pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a je uveden v části A přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků,

  • zemí původu stát, na jehož území byl kulturní statek vytvořen nebo objeven a jehož území není součástí celního území Evropské unie,

  • odbornou organizací státní příspěvková organizace uvedená v příloze k tomuto zákonu (tj. Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní technické muzeum, Národní knihovna České republiky, Národní památkový ústav, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum).

Ministerstvo kultury je příslušným orgánem, který vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků a podle tohoto zákona. Celní úřad vykonává působnost celního orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních statků.

Účinnost od 15. prosince 2022

Částka 167 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. prosince 2022

Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela zákona o daních z příjmů například stanoví, že od daně z příjmů fyzických osob (obdobně i od daně z příjmů právnických osob) se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem, pokud

1. na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů, a

2. převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí dotace podle bodu 1 a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.

Účinnost od 1. ledna 2023 (s výjimkami)

Částka 168 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. prosince 2022

Vyhláška č. 371/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela matriční vyhlášky přesouvá (s ohledem na novelu vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu) matriční úřad Přemyslovice (Olomoucký kraj) ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov do správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice. Obec Zavlekov (Plzeňský kraj) přestala vykonávat působnost matričního úřadu (obec o to požádala z důvodu zjevné ekonomické neúnosností udržování matriční působnosti v malé obci s velmi nízkým počtem matričních úkonů – v posledních třech letech se jednalo průměrně o pouhých pět matričních úkonů ročně), a proto byla přesunuta do správního obvodu matričního úřadu Plánice.

Účinnost od 1. ledna 2023

Částka 170 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 7. prosince 2022

Zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o ochraně spotřebitele například stanoví, že spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby a způsob a dobu jejich užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v písemném návodu a aby byly srozumitelné. Prodávající poskytne spotřebiteli návod na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající spotřebiteli, pokud o to spotřebitel požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy, vlastnosti prodávaného výrobku nebo charakter poskytované služby nepřiměřené.

Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší

Nahrávám...
Nahrávám...