dnes je 1.10.2022

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

17.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 97/2022 do částky 98/2022)

Částka 97 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. července 2022

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

Tento zákon upravuje zvláštní důvody a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exekuci (jde o tzv. milostivé léto č. 2). Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021, ve kterých je povinným fyzická osoba a veřejnoprávním oprávněným je

 • Česká republika,

 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

 • státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,

 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 • státní podnik nebo národní podnik,

 • zdravotní pojišťovna,

 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Soudní exekutor zastaví exekuci, sdělí-li mu povinný nejpozději do dne 30. listopadu 2022 písemně, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona, a pokud

 • povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, popřípadě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny (dále jen "vymáhaná jistina") a paušální náhradu nákladů exekuce (tj. 1 500 Kč, a je-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty),

 • byla do dne 31. srpna 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.

Nebyla-li exekuce ještě nařízena, soudní exekutor zastaví exekuční řízení. Je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství, považuje se pro účely tohoto zákona celá vymáhaná jistina za uhrazenou ode dne 1. září 2022 a postupuje se podle tohoto zákona přiměřeně. Penále a smluvní pokuta se pro účely tohoto zákona považují za příslušenství.

Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce vydá soudní exekutor rozhodnutí, jímž povinného, který je fyzickou osobou, osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících vymáhanou jistinu v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny, a povinným zaplacenou vymáhanou jistinu vyplatí veřejnoprávnímu oprávněnému, dalšímu oprávněnému, věřiteli ze zástavního práva anebo přihlášenému věřiteli podle toho, čí vymáhanou jistinu povinný zaplatil.

Vymožené, avšak veřejnoprávnímu oprávněnému nevyplacené plnění se použije na úhradu nezaplacených anebo nezaniklých pohledávek dalších oprávněných, pohledávek zajištěných zástavním právem a pohledávek přihlášených do exekuce podle pravidel pro rozvrh. Není-li jich, vyplatí se vymožené, avšak nevyplacené plnění povinnému.

Ustanovení zákona se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní

Nahrávám...
Nahrávám...