dnes je 14.7.2024

Input:

č. 932/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: nezákonný zásah; odůvodnění rozhodnutí; rozhodování bez jednání

č. 932/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: nezákonný zásah; odůvodnění rozhodnutí; rozhodování bez jednání
Provoz na pozemních komunikacích: odtažení vozidla
k § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 311/2002 Sb.
k § 54 odst. 2, § 82 a násl. a § 109 odst. 1 soudního řádu správního
I. Odstranění vozidla na náklad jeho provozovatele (odtažení) k pokynu strážníka obecní policie (podle § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), za situace, kdy vozidlo netvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích, je nezákonným zásahem.
II. Uhrazení částky za odtah a parkovné (provozovatelem motorového vozidla) na odtahovém parkovišti po odstranění vozidla na náklad jeho provozovatele (odtažení) k pokynu strážníka obecní policie (podle § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) nelze považovat za trvající důsledek nezákonného zásahu. Netrvali v takovém případě jiný bezprostřední důsledek nezákonného zásahu, nelze ochranu podle § 82 a násl. s. ř. s. poskytnout.
III. Odůvodnění rozhodnutí soudu (§ 54 odst. 2 s. ř. s.) se musí nepochybně vypořádat s jednotlivými tvrzeními účastníků; nelze však žádat, aby se soud věcně, podrobně a jednotlivě vypořádal i s těmi tvrzeními, která se z hlediska argumentace jeho rozhodnutí jeví nepodstatnými. V takovém případě postačí, vypořádá-li se soud s tvrzeními dostatečným odůvodněním jejich nepodstatnosti z hlediska použité argumentace (za předpokladu, že tato nepodstatnost není zcela zjevná).
IV. Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 1 s. ř. s. o kasační stížnosti zpravidla rozhoduje bez nařízení jednání. Výjimkou jsou případy, kdy soud provádí dokazování, a dále případy, kdy soud uzná nařízení jednání za vhodné. Důvodem, pro který by Nejvyšší správní soud musel bez dalšího shledání vhodnosti nařídit jednání, není samotná žádost účastníka řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2005, čj. 8 Aps 1/2005-82)
Prejudikatura: k zásahu srov. č. 467/2005 Sb. NSS, č. 603/2005 Sb. NSS, č. 623/2005 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Ladislav P. proti hlavnímu městu Praze o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 5. 2005 zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem, spočívajícím v odtažení jeho vozidla. Soud vyšel ze zjištění, že na pokyn strážníka Městské policie hl. m. Prahy k provedení odtahu byl dne 7. 7. 2004 na odtahové parkoviště odtažen žalobcův osobní vůz, protože bez parkovací karty parkoval ve vyhrazené (tzv. modré) parkovací zóně v Klimentské ulici v Praze 1. Žalobce vůz převzal dne 7. 7. 2004 na odtahovém parkovišti, kdy zároveň uhradil částku 1450 Kč za úplný odtah vozidla a parkovné; zaplacením této částky bylo podmíněno vydání vozu.
Městský soud dospěl k závěru, že pokyn strážníka městské policie k odtažení vozidla není rozhodnutím, proti němuž by bylo možné domáhat se ochrany postupem podle § 65 a násl. s. ř. s., avšak jedná se o úkon, který je možné považovat za zásah správního orgánu a proti němuž je možná ochrana podle § 82 a
Nahrávám...
Nahrávám...