dnes je 22.9.2023

Input:

č. 8/2003 Sb. NSS; Řízení před soudem: chybějící podmínky pro určení místní příslušnosti soudu

č. 8/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: chybějící podmínky pro určení místní příslušnosti soudu
k § 3 odst. 2 a § 64 soudního řádu správního k § 11 odst. 3 občanského soudního řádu
Je-li k projednání žaloby dána pravomoc soudů České republiky a chybějí-li podmínky místní příslušnosti, Nejvyšší správní soud za použití § 64 a § 3 odst. 2 s. ř. s. přiměřeně aplikuje ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a svým rozhodnutím určí krajský soud, který věc projedná a rozhodne.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27.2.2003, čj. Na 267/2003-5)
Věc: Ing. Radovan B. v Salzburgu (Rakousko) proti České správě sociálního zabezpečení o invalidní důchod.

Rozhodnutím ze dne 21.10.2002 zamítla žalovaná žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 39 odst. 1 a § 44 odst. 1, 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a ve smyslu Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Rakouskem. V souladu s tehdy účinnou právní úpravou byl žalobce poučen o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, a to buď přímo příslušnému Městskému soudu v Praze, nebo prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, a domáhat se přezkoumání rozhodnutí soudem ve správním soudnictví podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu. Žalobce svým podáním ze dne 2. 12. 2002, předaným k poštovní přepravě dne 4. 12. 2002, podal prostřednictvím žalované proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, jímž se domáhal přezkoumání napadeného rozhodnutí soudem ve správním soudnictví. Žalovaný opravný prostředek žalobce spolu se svým vyjádřením předložil dne 31. 1.2003 Nejvyššímu správnímu soudu.
Nejvyšší správní soud usnesením vyslovil, že věc se postupuje Krajskému soudu v Brně, který se současně určuje příslušným věc projednat a rozhodnout.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud není k projednání věci příslušný.
Podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003, soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným správním orgánem v oblasti veřejné správy. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se řídí ustanoveními části třetí hlavy druhé dílu prvého s. ř. s. Týmž dnem (tj. 1.1. 2003) nabyl účinnosti i zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, jímž byl v části patnácté čl. XV novelizován zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a
Nahrávám...
Nahrávám...