dnes je 18.5.2024

Input:

č. 717/2005 Sb. NSS; Zákon o pozemních komunikacích: vyvlastňovací řízení

č. 717/2005 Sb. NSS
Zákon o pozemních komunikacích: vyvlastňovací řízení
k § 17 odst. 3 zákona, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
k § 112 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.
V řízení podle § 17 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v němž je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, je nutno v případě, kdy je navrhovatelem (vlastníkem) obec, odlišovat postavení obce jako právnické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje, a speciálního stavebního úřadu jako orgánu dané obce, který je příslušný věcné břemeno na návrh vlastníka zřídit. Nelze tak v daném případě uplatnit pravidlo, že pokud je navrhovatelem orgán příslušný k vyvlastňovacímu řízení, stanoví odvolací orgán, který jiný stavební úřad v jeho působnosti provede řízení a vydá rozhodnutí o vyvlastnění (§ 112 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2005, čj. 7 A 110/2001-64)
Věc: Hana Š. v H. proti Ministerstvu dopravy, za účasti obce Albrechtice, o omezení vlastnického práva.

Obec Albrechtice jako speciální stavební úřad dne 19. 5. 1998 rozhodla podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v rámci řízení o odstranění stavby místní panelové komunikace, o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Albrechtice „pro výkon vlastnického práva k místní komunikaci panelové, která má charakter místní komunikace III. třídy - obslužná komunikace“.
Okresní úřad Karviná, referát dopravy a silničního hospodářství, dne 17. 8. 1998 v odvolacím řízení zrušil uvedené rozhodnutí stavebního úřadu obce Albrechtice. Jako důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí uvedl, že s ohledem na § 112 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, měl v situaci, kdy navrhovatelem byl orgán příslušný k vyvlastnění, stanovit odvolací orgán, který jiný stavební úřad v jeho působnosti provede řízení a vydá rozhodnutí o vyvlastnění. V daném případě byla navrhovatelem obec Albrechtice, a k vedení řízení o vyvlastnění a vydání rozhodnutí pro obec Albrechtice tak nebyl příslušný stavební úřad v Albrechticích.
Na základě opakovaného podnětu starosty obce Albrechtice Ministerstvo dopravy a spojů, odbor pozemních komunikací, dne 13. 3. 2001 v mimoodvolacím řízení podle § 65 odst. 2 správního řádu výše uvedené rozhodnutí zrušilo. V odůvodnění uvedlo, že okresní úřad pochybil, když zrušil rozhodnutí speciálního stavebního úřadu v Albrechticích z důvodu jeho nepříslušnosti, ačkoliv tento úřad příslušný byl. Ministerstvo zaujalo názor, že režim § 112 stavebního zákona nelze vztáhnout na postup podle § 17 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích.
Proti tomuto rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů, odboru pozemních komunikací, podala právní předchůdkyně žalobkyně (která v mezidobí převedla předmětné nemovitosti se všemi právy a povinnostmi darovací smlouvou na žalobkyni) rozklad.
Ministerstvo dopravy a spojů dne 3. 7. 2001 rozklad zamítlo. Konstatovalo přitom, že při přezkoumání rozhodnutí v mimoodvolacím řízení není možné, s ohledem na dikci §
Nahrávám...
Nahrávám...