dnes je 18.5.2024

Input:

č. 665/2005 Sb. NSS; Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; „dílčení“

č. 665/2005 Sb. NSS
Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; „dílčení“
k § 31 a § 61 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.
k čl. 1 odst. 2 a čl. 16 písm. a) Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. 4. 1948, vyhlášené pod č. 261/1948 Sb., ve znění Prvého dodatkového protokolu ze dne 30. 9. 1955, vyhlášeného pod č. 73/1957 Sb.
I. Právní vztahy důchodového pojištění, jež obsahují cizí prvek, jsou regulovány právními normami toho státu, na jehož území byla určitá činnost vykonávána (např. studium); to neplatí, stanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
II. Jsou-li splněny podmínky nároku na dávku i bez přihlédnutí k dobám získaným na polském území, přizná nositel pojištění České republiky dávku výlučně na základě dob pojištění podle právních předpisů České republiky [čl. 16 písm. a) Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění, vyhlášené pod č. 261/1948 Sb.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2004, čj. 3 Ads 45/2003-60)
Prejudikatura: srov. č. 518/2005 Sb. NSS.
Věc: Ing. Miroslav W. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalované ze dne 20. 2. 2001 byl žalobci přiznán podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), starobní důchod ve výši 6018 Kč měsíčně. V tomto rozhodnutí žalováni uvedla, že výše důchodu byla stanovena za dobu zaměstnání na území České republiky. O době studia a zaměstnání v Polsku rozhoduje výhradně polský nositel pojištění, u něhož žalovaná uplatní žádost o důchod a požádá o zhodnocení doby pojištění v Polsku. Pokud přizná polský nositel pojištění dílčí důchod, bude od data jeho přiznání upraven také český důchod.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu, ve které poukazoval zejména na to, že mu měl být přiznán vyšší důchod, neboť mu měl být započítán výdělek za rok 1999 ve výši 40 259 Kč, a žalobu dále rozšířil i v tom, že mu měla být pro výši důchodu započtena i doba jeho studia v Polsku.
Krajský soud žalobu zamítl a v odůvodnění svého rozsudku zejména uvedl, že částka 40 269 Kč byla žalobci vyplacena v dubnu roku 2000, ačkoli šlo o mimořádnou odměnu za rok 1999. Soud přitom poukázal na § 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z něhož plyne, že vyměřovacím základem jsou pouze příjmy zúčtované organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. I když tedy o tuto formu šlo, prémie byla vyplacena až v dubnu 2000, a tudíž do vyměřovacího základu za rok 1999 při výpočtu žalobcova důchodu nemohla být zahrnuta. Předmětem či součástí rozhodnutí žalované byla pouze výše důchodu za dobu zaměstnání na území České republiky; případné přiznání dílčího důchodu polskou stranou by mělo být předmětem dalšího rozhodnutí (jak je zřejmé z napadeného rozhodnutí žalované). Doba žalobcova studia v Polské republice by mohla být jako doba pojištění zhodnocena na
Nahrávám...
Nahrávám...