dnes je 14.7.2024

Input:

č. 661/2005 Sb. NSS, Místní referendum

č. 661/2005 Sb. NSS
Místní referendum
k § 7 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (v textu též „zákon o místním referendu“)
k § 7, § 35, § 84, § 85 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákonů č. 450/2001 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 313/2002 Sb. a č. 257/2004 Sb.
I. Ustanovení § 7 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zužuje o taxativně vymezené případy okruh věcí patřících do samostatné působnosti obce, o nichž lze konat místní referendum.
II. Výluka v § 7 písm. e) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, dopadá jen na případy, kdy zákon zakládá obci pravomoc rozhodovat o věci patřící do samostatné působnosti obce ve zvláštním řízení, tj. v řízení formálně upraveném procesním předpisem. Konání místního referenda ale nemůže bránit skutečnost, že určitá věc je či bude předmětem správního řízení konaného v přenesené působnosti.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 4. 2005, čj. 58 Ca 23/2005-41)
Věc: Josef V. v R. proti městu Radnice, za účasti přípravného výboru, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu a vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.

Navrhovatel se u Krajského soudu v Plzni domáhal vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném dne 18. 3. 2005 v městě Radnice, případně vyslovení neplatnosti hlasování v tomto místním referendu. Tvrdil, že proběhnuvší místní referendum bylo nepřípustné podle § 7 písm. e) zákona o místním referendu, neboť je nelze konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení - zde v řízení o umísťování staveb podle stavebního zákona. Místní referendum tedy v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu nemělo být vůbec vyhlášeno.
Ze spisové dokumentace týkající se konání místního referenda, kterou předložilo město Radnice, vyplynulo, že dne 6. 10. 2004 předložil přípravný výbor Městskému úřadu Radnice návrh na konání místního referenda, který byl mj. doložen šedesáti pěti podpisovými listinami, na nichž podepsaní občané vyjádřili podporu návrhu na vyhlášení místního referenda týkajícího se vybudování tlakové kanalizace v obci. Návrh na konání místního referenda byl zdůvodněn tím, že představitelé města podcenili složitost stavby tlakové kanalizace a její celkový dopad na jednotlivé občany. Navrhované řešení je provozně vysoce neekonomické a neekologické a byly navíc prokázány i zásadní logické chyby v projektu. Zastupitelstvo města Radnice po odstranění vad návrhu usnesením ze dne 14. 12. 2004 schválilo vyhlášení místního referenda k otázce „Souhlasíte s vybudováním tlakové kanalizace v Radnicích?“ s místem konání dne 18. 3. 2005 od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Ze zápisu okrskové a místní komise o průběhu a výsledku hlasování z 18. 3. 2005 pak vyplynulo, že bylo odevzdáno 910 platných hlasů, z toho 27 platných hlasů pro odpověď ano a 879 platných hlasů pro odpověď ne; 4 oprávněné osoby pak neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku, a zdržely se tak hlasování.
Město Radnice v písemném vyjádření k návrhu mj. uvedlo, že na jeho návrh stavební úřad zahájil dne 17. 12. 2003 územní řízení „Tlaková
Nahrávám...
Nahrávám...