dnes je 19.7.2024

Input:

č. 64/2004 Sb. NSS, Stavební řízení: povolení změny stavby

č. 64/2004 Sb. NSS
Stavební řízení: povolení změny stavby
Řízení před soudem: vyčerpání řádných opravných prostředků
k § 88 a § 137 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
k § 68 písm. a) soudního řádu správního
I. V řízení o dodatečném povolení změny stavby, vedeném ve spojení s postupem podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se správní orgán znovu pokusí dosáhnout dohody mezi účastníky ohledně jejich občanskoprávních a jiných námitek. Nedojde-li k dohodě, je na místě postup podle § 137 odst. 2 stavebního zákona.
II. Žaloba ve správním soudnictví je přípustná pouze po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zákon [§ 68 písm. a) s. ř. s. ]. Žalobu, která jim předchází, správní soud odmítne [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ]. To platí i tehdy, jestliže účastníku správního řízení příslušné rozhodnutí nebylo doručeno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2003, čj. 4 As 27/2003-77)
Prejudikatura: Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 36/1994.
Věc: Sylvie K., Ing. arch. Jiří K. a Felix M. v E proti Krajskému úřadu Pardubického kraje a Magistrátu města Pardubic, za účasti osob zúčastněných na řízení, Mgr. Jaromíra H. a Mgr. Jany H., o dodatečné povolení změny stavby a o rozhodnutí, jímž byla povolena změna v užívání stavby, o kasační stížnosti zúčastněných osob.

Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Pardubice ze dne 27. 6. 2002 bylo zamítnuto odvolání žalobců proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubice ze dne 27. 3. 2002, jímž byla podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dodatečně povolena změna stavby (domu čp. 623) a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím Magistrátu města Pardubice ze dne 1. 8. 2002 byla povolena změna v užívání téže stavby (jednalo se tedy o rozhodnutí kolaudační).
Žalobci podali proti rozhodnutí bývalého Okresního úřadu Pardubice ze dne 27. 6. 2002 žalobu, v níž zejména namítali, že nepovolenými stavebními úpravami bylo zasaženo do štítové zdi domu čp. 239, když stavebníci v rozporu se schválenou projektovou dokumentací do ní osadili čtyři kusy ocelových nosníků, a to bez vědomí a jakéhokoliv souhlasu vlastníků domu čp. 239. Upozornili na to, že za takového stavu přebírá část zatížení stropních konstrukcí štítová zeď domu čp. 239, u níž není znám stav základových konstrukcí, vzhledem k čemuž se žalobci cítí stavbou ohroženi.
Proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubice ze dne 1. 8. 2002 podali žalobu žalobci Sylvia K. a Felix M. V žalobě namítali především to, že ač byli účastníky řízení o odstranění stavby nepovolených stavebních úprav při změně stavby v domě čp. 623, žalovaný s nimi jako s účastníky kolaudačního řízení nejednal, i když věc znal z úřední činnosti. Žalobci tvrdili, že tak byli zkráceni na svých právech; tuto námitku však v kolaudačním řízení nemohli uplatnit, neboť s nimi žalovaný odmítl jednat jako s účastníky řízení.
Krajský soud v Hradci Králové spojil obě žaloby ke společnému projednávání a rozhodl o nich rozsudkem ze dne 15. 4. 2003 tak, že rozhodnutí ve věci dodatečného povolení změny stavby zrušil a věc vrátil Krajskému úřadu Pardubického
Nahrávám...
Nahrávám...