dnes je 4.10.2023

Input:

471/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění účinném k 1.3.2021

č. 471/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění účinném k 1.3.2021
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 14. prosince 2001
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
255/2010 Sb.
(k 2.9.2010)
mění celkem 43 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
86/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění celkem 43 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (dále jen „dohled”) a stanoví
a) kritéria a postup pro zařazení vodních děl do kategorií,
b) rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vodního díla nebo provozu,
c) náležitosti programu dohledu,
d) náležitosti zpracování rozsahu měření dohledu,
e) zpracování výsledků pozorování a měření,
f) předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu,
g) rozsah údajů a způsob vedení evidence dohledu a
h) náležitosti žádosti o udělení pověření k výkonu dohledu.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,
b) mezní hodnotou - předem stanovená limitní hodnota veličiny popisující jev nebo skutečnost, popřípadě její časový vývoj pro zvolený zatěžovací stav,
c) kritickou hodnotou - hodnota veličiny popisující jev nebo skutečnost signalizující stav ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla,
d) etapou přípravy výstavby vodního díla - zpracování přípravné dokumentace záměru výstavby vodního díla, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro stavební povolení,
e) změnou dokončené stavby vodního díla - zásah do vodního díla, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů,
f) etapou výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla - provádění stavebních a montážních prací na vzdouvací konstrukci, funkčních objektech nebo částech vodního díla rozhodujících pro jeho stabilitu, bezpečnost a spolehlivou funkci od převzetí staveniště do započetí etapy provozu,
g) etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla,
h) etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od ukončení ověřovacího provozu až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled; u vodních děl, kde nelze zajistit etapu ověřovacího provozu,
Nahrávám...
Nahrávám...