dnes je 16.7.2024

Input:

46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 22. února 2000
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
302/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění § 2 odst. 2, § 9
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 9 odst. 1 písm. f) a g) a odst. 2, § 17, vkládá § 18a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 2 písm. e)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 17 odst. 9
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 17a
305/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2; vkládá § 4a, § 11a a § 15a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 11 odst. 1, § 15 odst. 1 a § 17
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 17a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky. Ustanovení § 6 až 9 a § 17 se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území České republiky.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů a mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.1)
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce,
b)  vydavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk,
c)  vydáváním periodického tisku činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření,
d)  vydáním periodického tisku soubor stejných či pouze regionální částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku,
e)  dnem vydání kalendářní den, kdy bylo zahájeno veřejné šíření vydání periodického tisku,
f)  veřejným šířením periodického tisku jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel,
g)  periodickým tiskem územního samosprávného celku periodický tisk, jehož vydavatelem je obec, kraj nebo hlavní město Praha nebo jeho městská část (dále jen „územní samosprávný celek”) nebo právnická osoba zřízená či založená územním samosprávným celkem či společně více územními samosprávnými celky nebo právnická osoba, kterou územní samosprávný celek sám nebo spolu s dalšími územními samosprávnými celky ovládá podle zvláštního právního předpisu, anebo periodický tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření zajišťuje jiný vydavatel na základě smlouvy s územním samosprávným celkem či společně s více územními samosprávnými celky.
§ 4
Odpovědnost za obsah periodického tisku
Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel.
§ 4a
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
§ 5
Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce
Vydavatel neodpovídá podle tohoto zákona za pravdivost
Nahrávám...
Nahrávám...