dnes je 29.5.2024

Input:

č. 426/2005 Sb. NSS; Kompetenční spory: pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů

č. 426/2005 Sb. NSS
Kompetenční spory: pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů
k § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v textu též „zákon o ochraně osobních údajů“)
k § 9 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
Domáhá-li se někdo vůči správci nebo zpracovateli osobních údajů toho, aby správce nebo zpracovatel zajistil opatření k nápravě, spočívající ve zdržení se určitého nakládání s osobními údaji, vzniklý závadný stav odstranil nebo poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění [ § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů], není rozhodnutí o takové žádosti v pravomoci soudu, ale Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nic na tom nemění, že takový návrh byl podán v době od 1. 6. do 31.12. 2002, kdy ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) o. s. ř., ve znění tehdy účinném, upravovalo věcnou příslušnost krajských soudů pro rozhodování ve sporech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů v informačních systémech podle staršího zákona č. 256/1992 Sb.; nešlo o ustanovení kompetenční, zakládající pravomoc soudu, a po datu 1. 6. 2002 se stalo obsoletním.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 10. 3. 2004, čj. Konf 11/2003-12)
Věc: Záporný spor o pravomoc mezi Okresním soudem v Chebu a Úřadem pro ochranu osobních údajů ve věci Okresního soudu v Chebu (žalobce Ing. Rudolf Ch. proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra).

Žalobce Ing. Rudolf Ch. podal u Okresního soudu v Chebu žalobu o ochranu osobnosti podle tehdy platného zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra. Žalobce se domáhal toho, aby žalovanému bylo uloženo zdržet se jednání, které směřuje k umísťování žalobcovy fotografie s jeho jménem, příjmením a datem narození do spisu vedeného Policií ČR - Okresním úřadem vyšetřování v Chebu (později vedeného u Okresního soudu v Chebu v trestní věci).
Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 19. 11. 2001 řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Úřadu pro ochranu osobních údajů. V odůvodnění uvedl, že podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, který je podle citovaného zákona oprávněn řešit tyto případy, a zároveň byl citovaným zákonem zcela zrušen zákon č. 256/1992 Sb.
Úřad pro ochranu osobních údajů popřel svou kompetenci o věci rozhodovat a předložil návrh podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, zvláštnímu senátu zřízenému podle tohoto zákona.
V návrhu na řešení kompetenčního sporu zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů vyslovil názor, že žaloba podaná podle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů je žalobou ve smyslu občanského soudního řádu a k jejímu projednání je podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) o. s. ř. příslušný krajský soud. Navrhl proto, aby byl
Nahrávám...
Nahrávám...