dnes je 23.7.2024

Input:

č. 41/2003 Sb. NSS, Vady stavebního řízení

č. 41/2003 Sb. NSS
Vady stavebního řízení
k § 59 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 83/2002
Zákonnost stavebního řízení (§ 59 a násl. stavebního zákona) jako celku není zpochybněna tím, že správní orgán o ústním jednání sepsal zápis a nikoliv protokol podle § 22 spr. ř. a že do tohoto zápisu nesprávně pojal informace o úkonech provedených až po datu konání ústního jednání, jestliže uvedené vady řízení byly v dalším průběhu správního řízení řádným procesním postupem napraveny.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14.8.2003, čj. 5 A 17/2002-33)
Věc: Ludmila D. v T. proti Ministerstvu dopravy a spojů o vydání stavebního povolení.

Drážní úřad vydal dne 25.7.2001 stavební povolení pro stavbu ze souboru staveb týkající se modernizace úseku tratě Studénka - Ostrava. O odvolání žalobkyně rozhodl žalovaný 30. 11. 2001 tak, že je zamítl a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
V následně podané žalobě žalobkyně poukazuje na porušení jak stavebního zákona, tak správního řádu. Samotné správní řízení nebylo zahájeno zákonným způsobem. Ač mělo být oznámeno veřejnou vyhláškou dne 12. 3. 2001, žalobkyně vyhlášku na úřední desce obce J. nenalezla. O správním řízení se dozvěděla zcela náhodně, a neměla tak dostatek času na přípravu a prostudování spisu před ústním jednáním, jež se konalo dne 19. 4. 2001. Při tomto jednání pak žalobkyně vznesla námitky týkající se otázky hlučnosti, vibrací a otřesů nad rámec stanovených norem. V této souvislosti však nebyla seznámena s žádnou projektovou studií, která by tyto otázky řešila. Zápis o jednání byl vypracován až později, nikoli při samotném ústním jednání. Navíc na základě námitek žalobkyně se v zápise objevila informace o rozhodnutí ze dne 10. 5. 2001. Z toho dovodila, že zápis zahrnuje skutečnosti později zjištěné, ke kterým se nemohla vyjádřit, a jde tedy o porušení § 33 spr. ř. Žalobkyně dále mj. namítla, že v předmětném správním řízení byla porušována její další procesní práva, a to např. v doručování rozhodnutí a písemností.
Žalovaný ve svém vyjádření vyvrací žalobní námitky, zejména uvádí, že oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou ze dne 12.3. 2001 s nařízením ústního jednání spojeného s místním šetřením na den 19. 4. 2001 bylo na úřední desce obce J. vyvěšeno dne 15. 3. 2001 a sejmuto dne 3. 4.2001, což je řádně doloženo. Dále žalovaný připouští, že z ústního jednání dne 19. 4. 2001 správní orgán I. stupně pořídil chybně namísto protokolu zápis, do kterého navíc nesprávně vložil i některé informace datované později. Toto pochybení prý však není takového charakteru, aby zakládalo důvod pro změnu nebo zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně, a to především proto, že žádnému účastníkovi řízení tímto postupem nebyla způsobena újma. Žalobkyně na základě svých připomínek pak byla pozvána na jednání za účelem dosažení dohody účastníků stavebního řízení (§ 137 odst. 1 stavebního zákona), kde byly námitky projednány, a o jednání byl pořízen řádný protokol dle § 22 spr. ř.
Žalovaný nesouhlasí s námitkou o nedoručeném oznámení stavebního řízení ze dne 21.1. 2001, jelikož správní orgán I.
Nahrávám...
Nahrávám...