dnes je 14.6.2024

Input:

č. 408/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: podjatost

č. 408/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podjatost
k § 8 odst. 1, 5 a § 103 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Po vydání rozhodnutí, proti němuž není přípustná kasační stížnost, již ve správním soudnictví nelze rozhodovat o vyloučení soudců z projednání a rozhodování této věci; soudní řád správní totiž vyjma důvodu kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. neupravuje způsob, jakým by bylo možno postupovat v případě zjištění důvodu vyloučení soudce až po vydání takového rozhodnutí.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2004, čj. Nao 23/2004-55)
Věc: František O. v J. proti Ministerstvu financí o ochranu proti nečinnosti, o námitce podjatosti soudkyně Nejvyššího správního soudu.

Žalobce v podání doručeném Městskému soudu v Praze dne 9. 7. 2004 uplatnil námitku podjatosti proti soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Ludmile V., kterou formuloval tak, že jmenovaná soudkyně - autorka usnesení ze dne 31. 5. 2004, jímž bylo rozhodnuto o námitce podjatosti soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava H. (poznámka soudu: v tomto usnesení Nejvyššího správního soudu se konstatuje, že JUDr. Jaroslav H. není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 260/2003) - byla při rozhodování podjatá, neboť sama chránila podjatost soudce JUDr. Jaroslava H., který zase chrání provinění žalovaného Ministerstva financí. Důvod spočívá podle žalobcova názoru ve zkorumpovanosti veškeré státní moci.
Věc byla dne 29. 7. 2003 předložena k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu. Soudkyně JUDr. Ludmila V. sdělila, že nemá žádný vztah k účastníkům řízení, k právní věci ani k JUDr. Jaroslavu H., jehož zná pouze z úřední (rozhodovací) činnosti.
Nejvyšší správní soud odmítl žalobcův návrh na vyloučení soudkyně JUDr. Ludmily V. podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Podle ustanovení § 8 odst. 5 s. ř. s. může účastník řízení nebo osoba zúčastněná na řízení namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl;
Nahrávám...
Nahrávám...