dnes je 16.7.2024

Input:

č. 30/2003 Sb. NSS, Soudní pravomoc

č. 30/2003 Sb. NSS
Soudní pravomoc
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti svěřuje § 7 odst. 1 o. s. ř. soudu jednajícímu a rozhodujícímu v občanském soudním řízení. Soud jednající a rozhodující ve správním soudnictví žalobu v takové věci odmítne podle § 46 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12.3. 2003, čj. Na 281/2003-9)
Věc: Cyril V v H. proti Radaně a Marku P. o určení vlastnického práva k domu.

Žalobou podanou u Nejvyššího správního soudu dne 5.2.2003 se žalobce domáhá rozhodnutí ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti. Z obsahu žaloby, která nemá všechny potřebné náležitosti, vyplývá, že žalobce zpochybňuje vlastnictví žalovaných k domu čp. 380 v k. ú. H., postaveném na žalobcově pozemku. Žalobní petit je nepřesně formulován tak, že žalobce navrhuje propadnutí domu čp. 380 v k. ú. H. s příslušenstvím ve prospěch žalobce a dále požaduje po „Českém státu“ částku 800 000 Kč pro své sourozence (jak sourozenci žalobce, tak „Český stát“ nejsou však v žalobě označeni jako účastníci řízení).
Nejvyšší správní soud o žalobě nemohl věcně jednat a žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Podle § 2 s. ř. s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Pravomoc soudů ve správním soudnictví je tak omezena na poskytování ochrany subjektivních práv veřejnoprávního charakteru,
Nahrávám...
Nahrávám...