dnes je 14.6.2024

Input:

č. 241/2004 Sb. NSS; Daň z příjmů: rezerva jako daňový výdaj

č. 241/2004 Sb. NSS
Daň z příjmů: rezerva jako daňový výdaj
k § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2000
k § 7 odst. 4 a 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 244/1994 Sb., č. 211/1997 Sb. a č. 492/2000 Sb.
I. Vytváření rezervy na opravu hmotného investičního majetku jakožto daňově uznatelného výdaje nemusí po celé k tomu určené období probíhat rovnoměrně.
II. Výše rezervy musí být v průběhu její tvorby snížena, je-li zjištěno, že náklady na opravu hmotného investičního majetku budou nižší.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 2. 2004, čj. 10 Ca 204/2003-32)
Věc:  Pavel H. v L. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o dodatečné doměření daně z příjmů.

Finanční úřad v T. vydal dva dodatečné platební výměry, jimiž žalobci doměřil daň z příjmů, protože rezerva, kterou žalobce vytvářel na opravu motorového vozidla, nebyla po celé období tvořena rovnoměrně. Tato rezerva na opravu hmotného investičního majetku tedy nebyla uznána za daňový výdaj. Finanční ředitelství v Českých Budějovicích obě žalobcova odvolání zamítlo s odkazem na § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 593/1992 Sb.
Žalobce obě rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Důvody nezákonnosti napadených rozhodnutí spatřoval žalobce v nesprávné aplikaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů, protože nebyla uznána jako rezerva částka na předpokládanou opravu hmotného investičního majetku, vozidla T 815. Předpoklad plánované tvorby rezervy je srovnatelný s náklady na generální opravu jiných vozidel téhož druhu a s rezervami bylo uvažováno na evidenční kartě tvorby rezerv na jednotlivý hmotný majetek. Požadavku rovnoměrné tvorby rezerv odpovídalo vytvoření rezervy v roce 2000. V roce 2001 byla rezerva na konkrétní vozidlo pro účely generální opravy snížena, protože pro ten účel bylo možno obstarat levnější náhradní díly, než se původně předpokládalo. Snížení tvorby plánované rezervy umožňuje § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Formální i věcné podmínky k tvorbě rezervy na konkrétní vozidlo byly dodrženy. Zásada rovnoměrnosti tvorby rezerv nebyla porušena. Pro úplné vyloučení výdaje na vytvoření rezervy nebyly podmínky, zejména se zřetelem k okolnosti, že změněná výše rezervy v roce 2001 odpovídá zjištění správce daně o tom, jaké náklady si generální oprava konkrétního typu vozidla vyžádá.
Žalovaný navrhl žaloby zamítnout. Poukázal na to, že žalobce měl vytvářet rezervy v obou rocích ve stejné výši. To však nečinil. Proto nebyla tvorba rezervy uznána jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů. Zvláštní zákon, na který uvedené ustanovení odkazuje, stanoví požadavek na rovnoměrnost rozložení tvorby rezervy do jednotlivých let do předpokládaného termínu zahájení opravy. Jestliže nebyla rezerva vytvářena rovnoměrně, o rezervu podle zvláštního zákona se nejedná.
Krajský soud v Českých Budějovicích napadená rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích zrušil podle § 78 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...