dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1959/2009 Sb. NSS, Veřejné zakázky: veřejný zadavatel

č. 1959/2009 Sb. NSS
Veřejné zakázky: veřejný zadavatel
k § 2 odst. 2 písm. d) bod 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Veřejným zadavatelem je subjekt, který mimo jiné splňuje podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) bod 1. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. uspokojuje potřeby ve veřejném zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Skutečnost, že subjekt vykonává svou činnost v rámci hospodářské soutěže, je významným indikátorem toho, že by předmětné potřeby mohly mít průmyslovou nebo obchodní povahu. V takové situaci je však nutno zvážit také všechny další relevantní právní a skutkové okolnosti, zejména posoudit, za jakým primárním účelem je činnost subjektu vykonávána. Jednalo-li by se o účel dosažení zisku, je málo pravděpodobné, aby potřeby, jež uspokojuje, měly jinou než průmyslovou či obchodní povahu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2009, čj. 9 Afs 111/2008-91)
Prejudikatura: č. 461/2005 Sb. NSS; nález č. 23/1996 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 198/95); rozsudky Soudního dvora ES ze dne 10. dubna 2008, Ing. Aigner (C 393/06, Sb. rozh. s. I 2339), ze dne 22. května 2003, Korhonen a další (C-18/01, Recueil, s. I 5321), ze dne 27. února 2003, Adolf Truley GmbH (C-373/00, Recueil, s. I-01931).
Věc: Akciová společnost THERMAL-F proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Na základě podnětu od Policie ČR zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) dne 19. 4. 2007 správní řízení ve věci přezkoumávání postupu žalobce při zadání veřejné zakázky na halové a bezpečnostní služby, neboť z dokumentace předložené na žádost pojal podezření, že žalobce postupoval při zadání předmětné zakázky nezákonně, neboť dokumentace, která měla doložit dodržení zákonného postupu žalobce při zadání veřejné zakázky, byla k dispozici pouze z části, podle níž nebylo možné postup žalobce přezkoumat. Z dané dokumentace pouze vyplývalo, že žalobce uzavřel se společností SBA - Expert, a. s., tři samostatné smlouvy ze dne 28. 4. 2006 tvořící předmětnou zakázku. Úřad dospěl k závěru, že žalobce se dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „starý ZVZ“), neboť nedodržel postup stanovený v § 25 citovaného zákona a veřejnou zakázku, kterou uzavřel se společností SBA, nezadal v některém ze zadávacích řízení uvedených v citovaném ustanovení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek. Za tento správní delikt žalobci uložil pokutu ve výši 100 000 Kč.
Proti výroku o výši pokuty brojil žalobce rozkladem, ve kterém tvrdil, že uložená částka je s ohledem na skutkový stav věci nepřiměřeně vysoká. Žalobce namítal, že Úřad nepřihlédl při svém rozhodování k velmi významné okolnosti spočívající v tom, že v okamžiku rozhodování o uložení pokuty byl již účinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „nový ZVZ“), podle kterého žalobce již nenaplňoval definici veřejného zadavatele. To znamená, že předmětné jednání žalobce, za něž byla pokuta uložena, by již podle nového ZVZ sankci nepodléhalo, neboť by žalobce za zadavatele nebyl vůbec považován. Žalobce namítal, že
Nahrávám...
Nahrávám...