dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1952/2009 Sb. NSS, Kompetenční spory: přezkum procesního rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

č. 1952/2009 Sb. NSS
Kompetenční spory: přezkum procesního rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci
k § 104b odst. 1 a § 244 občanského soudního řádu k § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 5 odst. 5 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
Posoudit zákonnost odmítnutí správní jurisdikce přísluší vždy správnímu soudu; i v případě, kdy se správní orgán odmítl zabývat věcí vyplývající ze soukromoprávních vztahů [zde: rozhodnutí, kterým katastrální úřad zastavil řízení pro neodstranění nedostatků návrhu (§ 5 odst. 5 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)]. Pravomoc soudu v občanském soudním řízení bude založena až tehdy, kdy správní orgán rozhodne věcně o sporu nebo o jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 20. 9. 2007, čj. Konf 22/2006-8)
Prejudikatura: srov. č. 337/2004 Sb. NSS, č. 967/2006 Sb. NSS.
Věc: Spor o věcnou příslušnost mezi Městským soudem v Praze (senát 6 Ca) a Městským soudem v Praze (senát 26 C) za další účasti Zdeňka M. (žalobce) a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (žalovaný), ve věci vkladu práva do katastru nemovitostí.

Dne 30. 12. 2002 byl Katastrálnímu úřadu Praha-město podán návrh na povolení vkladu práva odpovídajícímu věcnému břemenu podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 3. 11. 1999, uzavřené mezi společností s ručením omezeným L, v likvidaci, a žalobcem a jeho manželkou. Rozhodnutím ze dne 7. 10. 2003 Katastrální úřad Praha-město řízení o povolení vkladu práva zastavil podle § 30 správního řádu z r. 1967 Sb. K odvolání žalobce a jeho manželky Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze rozhodnutím ze dne 5. 1. 2004 rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město ze dne 7. 10. 2003 změnil tak, že řízení se zastavuje podle § 5 odst. 5 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce u Městského soudu v Praze (občanskoprávní úsek) žalobu. Rozhodnutím ze dne 30. 9. 2005 Městský soud v Praze (občanskoprávní úsek), řízení podle § 104b odst. 1 o. s. ř. zastavil a poučil žalobce o možnosti podat žalobu ve správním soudnictví u Městského soudu v Praze (správní úsek). Své rozhodnutí odůvodnil odkazem na § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle kterého soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy. V posuzovaném případě se žalobce domáhal v občanském soudním řízení přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým bylo vydáno procesní rozhodnutí ve správním řízení (rozhodnutí, kterým bylo podle § 5 odst. 5 zákona č. 265/1992 Sb. řízení o povolení vkladu zastaveno). Podle soudu šlo nepochybně o přezkoumání rozhodnutí, které ve smyslu citovaného § 4 odst. 1 s. ř. s. přezkoumávají soudy ve správním soudnictví a kde nepřipadá v úvahu příslušnost krajského soudu podle § 249 odst. 2 o. s. ř.
Žalobce podal u Městského soudu v Praze (správní úsek) správní žalobu
Nahrávám...
Nahrávám...