dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1771/2009 Sb. NSS, Veřejné zakázky: zákaz diskriminace

č. 1771/2009 Sb. NSS
Veřejné zakázky: zákaz diskriminace
k § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v textu též „zákon“)
Zákaz diskriminace uvedený v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahrnuje jednak formu zjevnou, jednak formu skrytou. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba považovat i takový postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením technických kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, čj. 1 Afs 20/2008-152)
Prejudikatura: srov. č. 869/2006 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ES ze dne 27. 10. 2005, Contse SA a další v. Instituto Nacionál de Gestión Sanitaria (Ingesa) (C-234/03, Sb. rozh. s. 1-9315).
Věc: Společnost s ručením omezeným Lumius proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti České národní banky, o přezkum zákonnosti úkonů zadavatele veřejné zakázky, o kasační stížnosti žalovaného.

Česká národní banka (dále též „zadavatel“) vyzvala k podání nabídek v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie. V bodě 8.1 písm. b) zadávací dokumentace zadavatel stanovil povinnost předložit prohlášení, že uchazeč o veřejnou zakázku je v roce 2006 dodavatelem elektřiny do více než 500 odběrných míst na hladině vysokého napětí. Žalobkyně tento požadavek nesplnila, ze soutěže byla vyřazena pro nesplnění kvalifikace a následně se domáhala přezkoumání úkonů zadavatele v řízení před žalovaným.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 12. 2006 řízení zastavil s tím, že postup zadavatele byl v souladu se zákonem.
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí rozklad. Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 12. 3. 2007 rozklad zamítl a rozhodnutí ze dne 10. 12. 2006 potvrdil.
Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Brně. Krajský soud rozhodl, že zadavatel veřejné zakázky porušil § 6 zákona, který stanoví zadavateli veřejné zakázky povinnost dodržovat zásadu zákazu diskriminace. Rozsudkem ze dne 11. 10. 2007 rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 12. 3. 2007 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
V kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu žalovaný (stěžovatel) uvedl, že souhlasí s názorem krajského soudu, že požadavek zadavatele vyjádřený v bodě 8.1 písm. b) zadávací dokumentace, aby uchazeč ve své nabídce předložil písemné sdělení o dodávce elektřiny v roce 2006 pro minimálně 500 odběrných míst na hladině vysokého napětí, je subsumovatelný pod ustanovení § 56 zákona. Na rozdíl od krajského soudu stěžovatel neshledal ovšem zmíněný požadavek jako diskriminační a nezákonný. Na jedné straně „v nejobecnější rovině“ vyslovil souhlas s krajským soudem, že diskriminační je i taková podmínka, která je sice nastavena pro všechny uchazeče stejně, ale která je nepřiměřená povaze a složitosti veřejné zakázky, je-li schopná omezit okruh potencionálních dodavatelů. Stěžovatel
Nahrávám...
Nahrávám...