dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1753/2009 Sb. NSS, Celní právo: zařazování zboží podle celního sazebníku

č. 1753/2009 Sb. NSS
Celní právo: zařazování zboží podle celního sazebníku
k § 58 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon*)
k nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)**)
k Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně [č. 160/1988 Sb. (v textu též „Harmonizovaný systém“)]
Při zařazování zboží podle celního sazebníku (§58 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon) bylo třeba postupovat podle Všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému (nařízení vlády č. 480/2001 Sb., celní sazebník) a vždy nejprve určit rozhodné číslo v rámci kapitol tohoto systému jako základní složku členění zboží. Při zařazení směsí, jejichž složení odpovídá různým číslům ve smyslu pravidla 2b Všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému, bylo třeba dále postupovat podle pravidla 3 a určit, zda se jedná o směs, která svým složením odpovídá specifickému popisu určitého čísla, či zda je třeba provést zařazení podle materiálu nebo komponentu dávajícího směsi podstatné rysy. Přitom bylo třeba vzít v úvahu zejména povahu zboží, přesně zjištěný podíl jednotlivých složek směsi, případně i její předpokládané či obvyklé užití.
Směs dvou látek obsahující 98,6 a více hmotnostních procent sacharózy a 1,2 a méně hmotnostních procent výtažku z lékořice bylo třeba dle Kombinované nomenklatury (Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokol o její změně, vyhlášené pod č. 160/1988 Sb.) sazebně zařadit do čísla 1701, podpoložky 1701 91 00 - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva, nikoliv do čísla 1704, podpoložky 1704 90 10 - výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostní sacharózy, bez přísady jiných látek.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7. 2008, čj. 1 Afs 8/2007-106)
Prejudikatura: č. 628/2005 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným SIBO proti Celnímu ředitelství Ostrava o clo, v řízení o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný dne 3. 1. 2003 zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Celního úřadu Český Těšín ze dne 29. 6. 2002, kterým bylo propuštěno zboží o hmotnosti 22 000 kg do režimu volného oběhu a bylo vyměřeno clo. Zboží bylo v jednotné celní deklaraci OCD) označeno žalobcem jako „výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnosti sacharózy, bez přídavku jiných látek“, podpoložka 1704 90 10 celního sazebníku; rozhodnutím celního úřadu však bylo změněno celní zařazení zboží na podpoložku 1701 91 00. Žalovaný se s celním zařazením provedeným celním úřadem ztotožnil, neboť i on dospěl k závěru, že se jedná o podpoložku 1701 91 00 - „třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva“.
Uvedené rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, na základě které Krajský soud v Ostravě dne 17. 8. 2006 toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Krajský soud
Nahrávám...
Nahrávám...