dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1669/2008 Sb. NSS, Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění

č. 1669/2008 Sb. NSS
Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění
k § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb.
k § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb.*)
Docházka do 9. třídy jedenáctileté (od 28. 12. 1960 dvanáctileté) střední školy ve školním roce 1960/61 (též ve školním roce 1959/60) není dobou studia po skončení povinné školní docházky na střední škole, a tedy ani dobou zaměstnání, jíž by do 18. roku věku bylo možno hodnotit pro účely důchodového pojištění [§ 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995, § 1 a § 24 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31.12.1995].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2007, čj. 6 Ads 99/2006-60)
Věc: Eva L. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalované.

Dne 27. 1. 2006 rozhodla žalovaná o starobním důchodu žalobkyně. Toto rozhodnutí napadla žalobkyně u Městského soudu v Praze. V žalobě mimo jiné namítla, že jí žalovaná nezapočítala jako dobu pojištění (dobu zaměstnání) první rok studia na střední škole od 1. 9. 1960 do 31. 8. 1961. Povinnou školní docházku žalobkyně ukončila ke dni 30. 6. 1960. Od 1. 9. 1960 začala již podle svého názoru studovat na střední škole, kterou ukončila v roce 1964 maturitou. K žalobě doložila kopii vysvědčení o maturitní zkoušce ze dne 6. 6. 1964 a stejnopis vysvědčení z devátého ročníku dvanáctileté střední školy ze školního roku 1960/1961.
Městský soud napadené rozhodnutí zrušil rozsudkem ze dne 14. 6. 2006 a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V otázce doby pojištění, konkrétně doby studia, vzal soud za prokázané, že žalobkyně byla od 1. 9. 1960 do 31. 8. 1961 studentkou dvanáctileté střední školy, což vyplývá z vysvědčení z 9. třídy této střední školy ze dne 30. 6. 1961. Soud se pak zabýval otázkou, zda studium na dvanáctileté střední škole v období od 1. 9. 1960 do 31. 8. 1961 bylo vykonáváním základní školní docházky žalobkyně, či přípravou na další povolání studiem na střední škole. Soud dospěl k závěru, že v době, kdy žalobkyně nastoupila do 9. třídy dvanáctileté střední školy, byl v účinnosti zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (dále jen „školský zákon z roku 1953“), který zakládal v § 3 odst. 3 povinnou školní docházku v délce trvání 8 let. V době nástupu žalobkyně do 9. třídy byla povinná školní docházka pouze do 8. třídy. To se změnilo až během studia žalobkyně na střední škole, a to školským zákonem z roku 1960, který stanovil v § 12 odst. 2, že studium na střední všeobecné vzdělávací škole trvá 3 roky. Tato změna učiněná školským zákonem z roku 1960, ke které došlo až během studia žalobkyně na střední škole, nemohla podle městského soudu nic změnit na charakteru studia žalobkyně v 9. třídě. V době, kdy žalobkyně 1. 9. 1960 začala studovat 9. třídu dvanáctileté střední školy, byla podle školského zákona z roku 1953 povinná pouze
Nahrávám...
Nahrávám...