dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1624/2008 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozhodný skutkový stav

č. 1624/2008 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodný skutkový stav
k § 75 odst. 1 soudního řádu správního
Není v rozporu s § 75 odst. 1 s. ř. s., pokud krajský soud v řízení o žalobě ve věci vyměření daně z převodu nemovitostí zohlední, že kupní smlouva, na jejímž základě došlo k vyměření této daně, byla absolutně neplatná, a to přestože rozsudek soudu, který neplatnost kupní smlouvy deklaroval, byl vydán a nabyl právní moci až po skončení daňového řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, čj. 2 Afs 9/2005-158)
Prejudikatura: srov. č. 1275/2007 Sb. NSS.
Věc: a) Akciová společnost Z + Z, b) JUDr. Přemysl Kraus, správce konkursní podstaty úpadce společnosti s ručením omezeným Zeman & Zeman, proti Finančnímu ředitelství v Plzni o daň z převodu nemovitostí, o kasační stížnosti žalobců.

Finanční úřad v Plzni vydal dne 1. 2. 2000 platební výměr, kterým společnosti s ručením omezeným Zeman & Zeman vyměřil daň z převodu nemovitostí v částce 3 689 860 Kč. Proti tomu podal správce konkursní podstaty úpadce společnosti s ručením omezeným Zeman & Zeman odvolání, které bylo rozhodnutím Finančního ředitelství v Plzni zamítnuto.
Vzhledem k tomu, že daň nebyla zaplacena, vydal Finanční úřad v Plzni dne 7. 8. 2001 výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem [žalobcem ad a)] podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Odvolání proti této výzvě Finanční ředitelství v Plzni dne 21. 12. 2001 zamítlo.
Žalobci podali proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž zejména namítali, že kupní smlouva je absolutně neplatným právním úkonem, neboť se příčí zákonu a dobrým mravům. Společnost s ručením omezeným Zeman & Zeman založila žalobce ad a) v době, kdy měla řadu nesplacených pohledávek a nedostatek likvidních prostředků. Kupní smlouvou se na něho pak snažila převést značnou část svých aktiv s úmyslem ztížit nebo znemožnit svým věřitelům uspokojení jejich pohledávek. Rozsudkem Okresního soudu v Plzni ze dne 12. 5. 2004 (právní moc 17. 7. 2004) byla předmětná kupní smlouva označena za neplatnou a vlastníkem převáděných nemovitostí byla určena společnost s ručením omezeným Zeman & Zeman.
Krajský soud v Plzni žalobu dne 15. 9. 2004 zamítl. V odůvodnění uvedl, že námitka neplatnosti kupní smlouvy nebyla vznesena během daňového řízení a soud musí vycházet ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. I kdyby však tuto námitku žalobce uplatnil v daňovém řízení, nemohlo by žalobě být vyhověno, neboť rozsudek okresního soudu, kterým byla neplatnost smlouvy vyslovena, nabyl právní moci až 17. 7. 2004.
Proti tomuto rozsudku brojili žalobci (stěžovatelé) kasační stížností, v níž především namítali, že pokud soud určil, že předmětná kupní smlouva je absolutně neplatná, nemohlo na základě ní dojít k převodu vlastnického práva, a není tak naplněna podmínka k vyměření daně z převodu nemovitostí podle § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném v době rozhodování žalovaného (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“). Vzhledem k tomu nelze ani vymáhat ručitelský závazek z titulu takto nezákonně vyměřené daně. Jednalo by se
Nahrávám...
Nahrávám...