dnes je 18.5.2024

Input:

č. 141/2004 Sb. NSS; Stavební povolení: změna vlastníka stavby; Správní řízení: předběžná otázka

č. 141/2004 Sb. NSS
Stavební povolení: změna vlastníka stavby
Správní řízení: předběžná otázka
k § 70 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 40 odst. 1 správního řádu
I. Při změně vlastníka stavby není třeba měnit existující stavební povolení nebo vydávat povolení nové se jménem nového vlastníka - stavebníka (§ 70 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona).
II. Pokud správní orgán ve správním řízení nerespektuje pravomocné usnesení soudu o schválení smíru řádně předložené účastníkem řízení, porušuje ustanovení § 40 odst. 1 správního řádu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5.2003, čj. 15 Ca 150/2002-39)
Věc: Státní podnik P v Ch. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o kolaudaci stavby.

Stavební úřad v Roudnici nad Labem zamítl dne 20. 11. 2001 podle § 82 odst. 2 stavebního zákona návrh na kolaudaci stavby - stavební části malé vodní elektrárny při jezu v D., obslužné komunikace, zpevněných ploch a propojovacího kabelového vedení vysokého napětí.
Okresní úřad v Litoměřicích dne 8.3. 2002 žalobou napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
V žalobních námitkách žalobce především napadal závěr odvolacího správního orgánu, podle něhož se žalobci nepodařilo dostatečně prokázat vlastnické právo k nemovitosti, neboť nebyl jako její vlastník zapsán v katastru nemovitostí. Žalobce konstatoval, že vodohospodářské dílo, jehož kolaudace se domáhal, vůbec nepodléhá evidenci v katastru nemovitostí. Dále vytýkal správnímu orgánu nezákonnost spočívající v porušení § 40 odst. 1 správního řádu: přestože žalobce v průběhu odvolacího řízení předložil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 26. 2. 2002, jímž byl schválen smír potvrzující vlastnické právo žalobce od 6.9. 2000, odvolací orgán je nepovažoval za dostatečný průkaz vlastnického práva.
Ze spisu vyplynulo, že stavební část malé vodní elektrárny zhotovila na základě smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 1998 společnost s ručením omezeným N. a technologickou část - vybavení elektrárny strojním zařízením - uskutečnila na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 1998 akciová společnost M.; v obou smluvních vztazích vystupoval žalobce jako investor a objednatel. Územní rozhodnutí a stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno akciové společnosti M., která zpočátku vystupovala jako investor a stavebník, avšak posléze došlo ke změně původního záměru způsobu realizace stavby malé vodní elektrárny.
V obou smlouvách o dílo bylo dojednáno, že vlastnické právo k dílu přejde ze zhotovitele na objednatele dnem sepsání zápisu o předání a převzetí díla. K předání a převzetí stavby došlo 6. 9. 2000, k předání a převzetí technologické části malé vodní elektrárny 8.6.2000.
Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil pro nezákonnost a vady řízení rozhodnutí správních orgánů obou stupňů podle § 78 odst. 1 a 3 s. ř. s. a věc vrátil žalovanému (na nějž přešla působnost Okresního úřadu v Litoměřicích) podle § 78 odst. 4 s. ř. s. k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., podává stavebník u stavebního úřadu žádost o
Nahrávám...
Nahrávám...