dnes je 20.5.2024

Input:

č. 136/2004 Sb. NSS; Stavební řízení: údržba stavby; občanskoprávní námitky

č. 136/2004 Sb. NSS
Stavební řízení: údržba stavby; občanskoprávní námitky
k § 86, § 97 a § 137 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Účastníky řízení, v němž stavební úřad podle ustanovení § 86 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, nařizuje provedení údržby balkonu u jednoho z několika bytů, jsou vlastníci všech bytů v domě jako spoluvlastníci společných částí domu, neboť rozhodnutím vydaným v tomto řízení mohou být dotčena jejich práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti vyplývající ze spoluvlastnického vztahu (§ 97 odst. 1 téhož zákona). Balkon, i když je přístupný pouze z jednoho bytu, je součástí vnějšího pláště domu, jelikož je konstrukčně spojen s obvodovou zdí domu. Účastníkem řízení není toliko vlastník bytu, který balkon užívá.
(Podle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 9.2003, čj. 52 Ca 25/2003-107)
Věc: Hana K. v P. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o údržbu stavby.

Magistrát města Pardubic uložil rozhodnutím ze dne 18. 9. 2002 podle § 86 odst. 2 stavebního zákona žalobkyni jako vlastnici bytové jednotky v domě s nebytovými prostory povinnost provést úpravu spodního lemu balkonu jejího bytu formou výměny spodní části úhelníku zábradelního lemu balkonu. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí odvolala, ale bývalý Okresní úřad v Pardubicích její odvolání zamítl rozhodnutím z 26.11. 2002.
Žalobkyně v žalobě namítla, že balkon není v jejím vlastnictví, ale je společnou částí domu. Tvrdila, že balkon je podle § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, společnou částí domu, kterou nelze považovat za místnost, jež na rozdíl od balkonu může být pouze předmětem jejího výlučného vlastnictví. Uvedla, že balkony - obdobně jako lodžie a terasy - nelze posuzovat jen z hlediska přístupnosti z bytu, ale z hlediska estetické a architektonické funkce, které vedou k posouzení těchto částí domu jako vnějšího pláště budovy, jenž - obdobně jako jiné společné části domu (např. střecha) - není přístupný všem vlastníkům bytů v domě. Uvedený názor na otázku vlastnictví balkonu žalobkyně v žalobě doplnila výňatky z dalších zákonných předpisů, týkajících se bytové problematiky, a podrobně popsala postup při vyřizování opravy balkonu, přičemž uvedla řadu důkazů o úředních jednáních s tím souvisejících. Navrhla, aby soud obě rozhodnutí pro nezákonnost zrušil.
Krajský soud zrušil rozhodnutí v obou stupních vydaná a věc vrátil žalovanému (na nějž přešla působnost bývalého Okresního úřadu v Pardubicích) k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v řízení podle § 86 stavebního zákona, jehož účelem je zajistit dodržení povinnosti vlastníka stavby udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, může mu stavební úřad nařídit, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednal nápravu. V uvedeném řízení bylo žalobkyni uloženo provést opravu zábradlí balkonu bytu. Ze správního spisu plyne, že byt je v jejím výlučném vlastnictví a tento
Nahrávám...
Nahrávám...