dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1156/2007 Sb. NSS, Stavební řízení: řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby

č. 1156/2007 Sb. NSS
Stavební řízení: řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby
k § 68 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 43/1994 Sb. a č. 83/1998 Sb.*)
k § 20 odst. 1 písm. d) a § 22 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona**)
Rozhodování o prodloužení lhůty k dokončení stavby je řízením o povolení změny stavby ještě před jejím dokončením podle § 68 stavebního zákona z roku 1976.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 4. 2006, čj. 15 Ca 220/2004-45)
Věc: Společnost s ručením omezeným B. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, za účasti Magistrátu města Mostu, o povolení změny stavby.

Žalobkyně je stavebníkem obchodního centra. Stavbu postupně po částech dokončuje, ovšem z finančních důvodů se jí nedaří dokončit ji v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Proto žádala o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Magistrát města Mostu (dále jen „stavební úřad“) však s odkazem na § 68 stavebního zákona rozhodnutím ze dne 24. 3. 2004 zamítl její žádost o povolení změny stavby obchodního centra - část A (včetně komunikace, parkoviště a přípojek inženýrských sítí - voda, elektrická energie, horkovod, kanalizace) před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby. Odvolání žalobkyně Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutím ze dne 22. 7. 2004 zamítl.
V žalobě ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobkyně především namítala, že v předcházejících případech byla při podání žádosti o prodloužení lhůty výstavby vždy nesprávně poučena, že se jedná o změnu stavby před jejím dokončením. U posledního podání takové žádosti však nabyla nezvratné jistoty, že u prodloužení lhůty výstavby se nejedná o změnu stavby před jejím dokončením, nýbrž o změnu jedné z podmínek stavebního povolení. Vyplývá to z § 20 odst. 1 písm. d) a § 22 odst. 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Žalovaný měl proto v projednávané věci rozhodnutí stavebního úřadu zrušit a věc mu vrátit k novému projednání s poučením o správném právním výkladu této otázky. Podle § 22 vyhlášky č. 132/1998 Sb. totiž změna stavby a změna podmínky stavebního povolení mají odlišný charakter, jelikož v jeho odstavci čtvrtém je zakotvena podmínka postupovat přiměřeně i u žádostí o povolení změn podmínek stavby, tudíž se nejedná o totéž. Pojem přiměřeně pak neznamená možnost extenzivního výkladu při použití tohoto řízení a stanovení jiné lhůty pro dokončení stavby neznamená technickou změnu stavby, ale jen prodloužení lhůty výstavby zcela totožné stavby na základě určitých důvodů. Použitím chybného výkladu se tedy rozhodovalo o jiné věci. Žalobkyně rovněž namítala, že uvedená ustanovení vyhlášky č. 132/1998 Sb. postrádají zákonné zmocnění a jsou v rozporu se stavebním zákonem.
Krajský soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumá také, zda dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí a požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života a odpovídá obecným technickým
Nahrávám...
Nahrávám...