dnes je 4.10.2023

Digitalizace společnosti a role školstvíLIVEGarance

Datum konání 14.12.2023, Jan Kršňák

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Výkladové stanovisko k novému ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ o podávání námitek ve veřejných zakázkách

3.10.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Dle výkladového stanoviska může zadavatel v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Předmětné tři dny (resp. 72 hodin) musí jít na vrub zadavatele, tzn. reálně o ně musí…

Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví

3.10.2023, Zdroj: ÚOHS

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných…

MMR připravuje novou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výzva se zaměří na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v obcích. Navazuje na soutěž „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo MMR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a první výzvu Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a…

Vláda schválila havarijní novelu vodního zákona

28.9.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Vláda dnes schválila novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak…

Metodické stanovisko MMR ČR k možnostem řešení nákupu energií

28.9.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Nákup energií je veřejnou zakázkou na dodávky a zadavatel musí postupovat podle zákona. V zákoně není ukotvena přímá výjimka z postupu v zadávacím řízení, zákon také neobsahuje speciální postupy pouze pro nákup energií. Zadavatel použije standardní postup v…

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památekGarance

27.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služebGarance

27.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Ekomobilita -pořízení a instalace dobíjecí staniceGarance

27.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vláda schválila havarijní novelu vodního zákona

27.9.2023, Zdroj: Vláda

Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr,…

MŽP představilo nové výzvy na energetické úspory veřejných budov z OPŽP

26.9.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na…

Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace v Nové zelené úsporám

26.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

V úterý 26. září 2023 spustil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o dotace pro oblast rodinných domů. Zájemci mohou požádat o dotační podporu na renovaci svého domu či výstavbu pasivního domu ve standardní Nové zelené úsporám nebo využít nabídku…

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

26.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

26.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

25.9.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 11. 9. do 24 9. 2023.

Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR pro stavební úřady ve znění závazném od 1. 9. 2023

25.9.2023, Zdroj: MMR ČR

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na jednotný standard územně plánovací dokumentace (novelizace vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. vyhláškou č. 418/2022 Sb.). Jednotný standard územních plánů…

Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

25.9.2023, Zdroj: ÚOHS

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv.…

V mezirezortním řízení je další novela energetického zákona a vnitrostátní klimaticko-energetický plán

25.9.2023, Zdroj: MPO, MŽP

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního řízení další novelu energetického zákona - LEXOZE III a spolu s Ministerstvem životního prostředí také aktualizovaný Vnitrostátní klimaticko-energetický plán.

Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů je již v platnosti

22.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn.

Žádost o odpuštění příslušenství dluhu u obce - Milostivé léto III

21.9.2023, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Do Milostivého léta se tentokrát mohou zapojit i obce a kraje. Veřejný ochránce práv připravil formulář, na kterém je lidé mohou o odpuštění příslušenství dluhu požádat.

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) ve školách - komentářGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá novou povinnost všem školám a školským zařízením, které mají 50 a více zaměstnanců. Tento zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním…

Kalendář ředitele střední školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Kalendář ředitele základní školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2023/24Garance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…

Ředitel školy - předpoklady pro výkon činnostiGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Roční prodloužení dočasné ochrany uprchlíků

20.9.2023, Zdroj: SMO ČR, MV ČR

Uprchlíci před Putinovou válkou získají možnost prodloužit si dočasnou ochranu o další rok. Pobyty pro ukrajinské děti nyní může uspořádat i vaše město či obec. S pomocí evropského…

Operační program Spravedlivá transformace na pomoc regionů

20.9.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Polovinu z celkových 15 miliard korun z celkové alokace pro Ústecký kraj představují plánované strategické projekty v Ústeckém kraji. Výzva podporuje i projekty zaměřené na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních…

Sněmovna schválila zmírnění pravidel nakládání obcí a krajů s pozemky od státu

19.9.2023, Zdroj: Vláda, SMO, SMS ČR

Pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje, se zřejmě zmírní. Na polovinu se má zkrátit doba, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků podle převodních…

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, program OPZ+Garance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva je zaměřena na prosazování přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika. Cílem výzvy je tedy podpora zaměstnanců ohrožených…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovyGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI).

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systémuGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva umožnuje uhrazení nákladů za studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektorGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Výzkum v oblasti energetiky - energetické technologie pro konkurenceschopnost, program Théta 2 (TAČR)Garance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvkůGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů). Dotaci lze čerpat na vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Převody bytů ve spoluvlastnictví obcí a bytových družstevGarance

18.9.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letech 1997 až 2007 pořizovaly obce nájemní byty, jejichž výstavba byla dotována Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení. Často se kvůli nedostatku vlastních finančních prostředků sdružovaly se soukromým investorem, zpravidla…

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

18.9.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 115/2023 do částky 124/2023)

Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městGarance

18.9.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska stávající systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”), je pátým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za…

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod a schválila novelu zákoníku práce

18.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem a novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě…

Informace o aktuálním postupu Ministerstva vnitra při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Vzhledem k očekávanému vysokému počtu obdržených návrhů obecně závazných vyhlášek a zveřejňovaných obecně závazných vyhlášek obcí ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“), který je…

MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a…

Nahrávám...
Nahrávám...