dnes je 17.7.2019
Input:

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, OPŽP 123. výzva, specifický cíl 1.4

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, OPŽP 123. výzva, specifický cíl 1.4

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřená na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Forma a výše podpory:

  • - Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
  • - Celková alokace činí 100 000 000  Kč.

Příjemci podpory

  • - Státní podniky,
  • - Příspěvkové organizace.

Podporované aktivity

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření:

  • - zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a