dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSP (2024)

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.17.4
Vzor vnitřní směrnice – Pravidla o hospodaření s FKSP (2024)

Ing. Eliška Hryzláková

Vnitřní směrnice č. ...

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: .................., ředitel

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Okruh osob, kterým bude organizace z fondu přispívat, je uveden v článku 3 této směrnice.

Protože odborová organizace v organizaci ............. (přesné označení organizace) nepůsobí, rozhoduje zaměstnavatel o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb samostatně.

Ředitel příspěvkové organizace (nebo organizační složky státu) vydává tuto vnitřní směrnici, která je v souladu se zněním se zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů [zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], a s vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (případně s vyhláškou MF č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, účinnou od 1. 1. 2023).

Příspěvkovou organizací se pro účely vyhlášky MF č. 296/2022 Sb. rozumí příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo příspěvková organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele.

Při hospodaření s fondem postupuje organizace v souladu s touto vnitřní směrnicí, kterou se upřesňují některá ustanovení FKSP podle konkrétních podmínek, a podle schváleného rozpočtu FKSP na příslušný kalendářní rok.Článek 1

Tvorba FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále také "fond") je podle § 33 zákona č. 250/2000 Sb.(§ 60 zákona č. 218/2000 Sb.) tvořen základním přídělem v příspěvkové organizaci (v organizační složce státu je tvořen základním přídělem z rozpočtu organizační složky státu podle § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

 • na platy a náhrady platů,

 • na mzdy a náhrady mzdy [do objemu těchto nákladů se zahrnuje také náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refundace (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje],

 • na odměny za pracovní pohotovost.

Další příjmy fondu jsou:

 • splátky zápůjček poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb,

 • náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, vztahující se k majetku, který byl pořízen z fondu,

 • peněžní dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob (jejich čerpání musí být v souladu s vnitřní směrnicí FKSP),

 • příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz organizace přispívá z fondu (netýká se organizačních složek státu),

Do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy se pro výpočet základního přídělu do fondu zahrnují všechny složky platu/mzdy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny.

Příděl do FKSP se netvoří z odstupného, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení práce), z dohod o náhradě škody a z přijatých refundací platu/mzdy.

Zdrojem fondu nejsou úroky z finančních prostředků fondu uložených u peněžních ústavů, finanční bonusy od pojišťoven nebo od penzijních fondů, příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření v příspěvkové organizaci.

Článek 2

Hospodaření s fondem

Organizace sestavuje vždy na následující rok rozpočet fondu, který schvaluje ředitel organizace. Při čerpání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje uvedené v této směrnici.

Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu organizace. Základní příděl do fondu je tvořen formou záloh. Finanční prostředky záloh se převádějí měsíčně z provozního účtu organizace na samostatný účet fondu nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tvorba fondu zaúčtována. Jednotlivé příděly (zálohy) nebudou zaokrouhlovány na celé koruny. Koncem kalendářního roku je organizace povinna vytvořit fond ve stanovené výši, takže po skončení kalendářního roku se v rámci roční uzávěrky provádí roční vyúčtování fondu.

(Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených ÚSC se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu nebo příspěvkové organizace, k níž plní organizační složka státu funkci zřizovatele, se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.)

Článek 3

Podmínky čerpání fondu

Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat:

Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli (státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům), důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace

(dále jen "zaměstnanec") a rodinným příslušníkům, kterými se pro účely této směrnice rozumějí manžel (manželka), partner (partnerka), druh (družka) a nezaopatřené děti, které ukončily povinnou školní docházku a soustavně se připravují na budoucí povolání (nejpozději do věku 26 let). Za rodinné příslušníky se nepovažují rodiče a vnuci zaměstnanců. Plnění jim bude poskytnuto za cenu sníženou o příspěvek z FKSP.

Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které pro organizaci konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Přispívat z fondu lze pouze na činnosti nebo plnění, které příspěvková organizace (organizační složka státu) organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické či fyzické osoby. Příspěvek lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého byla činnost (plnění) zcela uhrazena. Zaměstnanci bude poskytnuto plnění snížené o příspěvek z fondu po uhrazení rozdílu zaměstnancem do pokladny nebo na bankovní účet fondu. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, bude organizace poskytovat pouze v nepeněžní formě.

Příspěvek nebo jiné plnění z FKSP bude poskytnuto pouze na akce a činnosti, které jsou uvedeny v této směrnici a které jsou pro daný rok rozpočtovány. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu, než je uvedeno v této směrnici, není právní nárok.

Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše vložených finančních prostředků.

Článek 4

Čerpání fondu

Z prostředků FKSP organizace se nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu do fondu k 1. lednu rozpočtového roku (nezahrnuje zůstatek fondu z předchozích let) použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců (věta druhá § 33 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., příp. věta druhá § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb. nebo věta druhá § 60 zákona č. 218/2000 Sb.).

[Podle § 6 odst. 9 písm. m) ZDP je od daně z příjmů osvobozený příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 tis. Kč ročně.]

Příklad:

K 1. 1. 2024 si organizace sestaví rozpočet fondu na celý rok podle předpokládaných příjmů (lze vycházet i z předchozího roku) a musí učinit formální rozhodnutí (s písemným zápisem) o rozdělení fondu (nerozdělují se zůstatky fondu z minulého roku). Takové rozdělení základního přídělu na účelově vázanou část a volnou část přídělu je pak určující pro zbytek daného roku, a to i v případě, že se skutečný základní příděl do fondu v průběhu roku změní! To znamená, že pokud bude kvalifikovaný odhad rozpočtovaného základního přídělu k 1. 1. 2024 ve výši 4 mil. Kč a v návaznosti na něj budou účelově vázány 2 mil. Kč na produkty spoření na stáří zaměstnanců, pak i když bude skutečná výše základního přídělu v rámci vyúčtování na konci roku 4,5 mil. Kč, budou nadále na produkty účelově vázány 2 mil. Kč. Takže v tomto případě půjde rozdíl na volnou část přídělu. A naopak, jestliže by skutečná výše přídělu byla na konci roku nižší, například 3 mil. Kč, nebude se vázaná část produktu měnit, zůstane stejná, tj. ve výši 2 mil. Kč. Dané snížení půjde na úkor volné části přídělu.

Poznámka:

Zůstatek finančních prostředků fondu z předcházejícího roku bude použit na volné čerpání fondu v roce následujícím a nebude součástí základu pro výpočet 50 % na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

Organizace bude poskytovat z fondu příspěvek ve výši ........... Kč/zaměstnance/měsíc na produkty spoření na stáří (podle § 15a ZDP) v souladu se schváleným rozpočtem na daný rok zaměstnancům, kteří o příspěvek požádali a mají uzavřenou smlouvu:

 • na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

 • na penzijní pojištění instituce penzijního pojištění,

 • na soukromé životní pojištění nebo

 • na dlouhodobý investiční produkt.

(I kdyby měla organizace například dva zaměstnance, kterým bude příspěvek z fondu na produkty poskytovat, lze doporučit, aby stanovila osobní limit pro jednoho zaměstnance tak, aby se nevyčerpal limit pro všechny zaměstnance organizace, kteří by si mohli v průběhu roku také sjednat některý z produktů na stáří.)

Nevyčerpaná část fondu na produkty spoření na stáří zaměstnanců se bude převádět do dalšího roku na stejný účel.

O každé změně nebo ukončení smlouvy musí zaměstnanec vedení organizace ihned informovat.

[Pozor: Produkty spoření na stáří jsou daňově podporované, pokud je sjednáno nebo jinak určeno, že výplata peněžních prostředků nebo plnění produktu nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu jsou ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, pouze po 120 kalendářních měsících (10 let) od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let. V případě plnění z doplňkového penzijního spoření, na které podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vzniká nárok dosažením věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk, nejdříve v okamžiku dosažení věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Od poloviny roku 2024 nebude mít nárok na státní příspěvek zaměstnanec, kterému byl přiznán starobní důchod. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek.]

(Organizace si stanoví sama podmínky pro čerpání jednotlivých benefitů ve svých zásadách pro čerpání fondu.)

1. V podmínkách organizace bude zaměstnavatel zaměstnancům dále přispívat na následující účely s tím, že čerpání uvedených benefitů překračující 1/2 průměrné mzdy v daném roce (od 1. 1. 2024 to bude 21.983 Kč) bude podléhat zdanění (do uvedeného limitu se nezahrnuje stravné a dary). Jedná se o tyto příspěvky z fondu:

 • na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce. Doklad o zaplacení bude vystaven na jméno organizace a po uhrazení celkové částky bude zaměstnanci poskytnuta vstupenka za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Jednou za kalendářní rok mají zaměstnanci, příp. jejich rodinní příslušníci, nárok na čerpání fondu na tyto akce v částce ........ Kč,

 • na použití vzdělávacích zařízení ve výši ..... Kč na zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka za rok,

 • na masáže zajištěné zaměstnavatelem ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, poskytne organizace zaměstnancům příspěvek z fondu ve výši ..... Kč/osobu/rok,

 • na pořízení dioptrických brýlí, kontaktních čoček nebo speciálních optických pomůcek, pokud nebudou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok. Zaměstnanec doloží k úhradě z fondu fakturu na jejich pořízení ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, vystavenou na jméno organizace, v případě pořízení na lékařský předpis doloží jeho kopii,

 • na preventivní péči na úseku dentální hygieny a na zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a na preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče, pokud nebude ani částečně hrazena ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok (zaměstnanec doloží k úhradě z fondu fakturu vystavenou na jméno organizace),

 • na vitamínové prostředky jen pro své zaměstnance na základě doporučení ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. Za vitamíny nelze považovat džusy, sušené ovoce nebo doplňky zdravé výživy. Nákup vitamínů bude zajištěn ve zdravotnickém zařízení. Příspěvek na vitamínové prostředky bude poskytnut všem ohroženým zaměstnancům ve výši ..... Kč/osobu/rok. Doložen bude seznam zaměstnanců s jejich podpisy o převzetí,

 • na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A zaměstnancům, kteří jsou vystaveni riziku infekčního onemocnění, pokud není ani částečně hrazeno ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok. Očkování bude zajištěno ošetřujícím lékařem organizace. Zaměstnanci, kteří z vážných důvodů nemohou být očkováni, mohou požádat o zvýšení příspěvku na nákup vitamínových prostředků na ..... Kč/osobu/rok. Vitamínové prostředky nebo očkování budou uhrazeny z fondu nepeněžní formou na základě faktury vystavené na jméno organizace. Zaměstnancům pak bude poskytnuto plnění za cenu sníženou o příspěvek. Doloženo bude seznamem zaměstnanců s jejich podpisy,

 • na pořízení sportovního vybavení, které bude k dispozici na pracovišti zaměstnavatele a má sloužit k zajištění odreagování, uvolnění stresu s cílem zlepšení pracovní výkonnosti zaměstnanců. Například rotoped, veslovací stroj, žebřiny, činky, horolezecká stěna, fotbálek, šipky, stolní tenis, boxovací pytel, kulečníkový stůl atd., nejvýše do částky ..... Kč/rok. Vybavení se stává majetkem organizace. Ředitel organizace podle podaných žádostí zaměstnanců upřesní před sestavením návrhu na rozpočet daného kalendářního roku, které konkrétní vybavení v jaké částce bude z fondu pořízeno,

(Pozor: Vybavení nesmí být půjčováno žákům nebo studentům a musí sloužit všem zaměstnancům, nikoliv jen jednomu konkrétnímu zaměstnanci.)

 • na použití rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu (na základě podaných návrhů) zaměstnancům ve výši ....... Kč/rok a jejich rodinným příslušníkům částkou ....... Kč jednou za rok. Konkrétní výši schvaluje ředitel organizace na základě schváleného rozpočtu na daný rok. Z prostředků fondu bude organizace nepeněžní formou přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci včetně rehabilitace a lázeňské léčby (pokud nejsou výdaje ani částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou nebo někým jiným), rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Faktura na úhradu všech výdajů souvisejících s rekreačním pobytem (doprava, ubytování, stravování, vstupenky apod.) musí být vystavena na

Nahrávám...
Nahrávám...