dnes je 19.10.2021

Input:

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Petr Šulc

Po více než půl roce od doby, kdy vstoupil do účinnosti nový zákon o odpadech, máme konečně k dispozici jeho zásadní prováděcí vyhlášku – vyhlášku o podrobnostech o nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. (dále jen „Vyhláška”). Publikována byla 23. 7. 2021 a nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 7. 8. 2021. Je druhou prováděcí vyhláškou. První byla publikovaná ve Sbírce zákonů 12. ledna 2021 jako vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Tak jako samotný zákon přinesl řadu změn, i vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady mění některá pravidla, na která jsme byli léta zvyklí. Vyhláška obsahuje úpravu oblastí, pro které existovalo do roku 2020 šest samostatných vyhlášek. Jejich sloučení do jedné vyhlášky vytváří nový celek složený z 84 paragrafů a 52 příloh.

Souhrn změn

Vyhláška stanovila požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, technické podmínky soustřeďování odpadu, podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání a podrobnosti pro ukládání odpadů na skládky. Mimo jiné obsahuje i ekonomické nástroje pro technologické odpady.

Ve vztahu k úpravě komunálních odpadů vyhláška rovněž určuje podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající pří úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů (tzv. výmět) předáván k energetickému využití nebo k odstranění.

V administrativní rovině vyhláška definuje požadavky pro vedení průběžné evidence odpadů a ohlašování (tzv. roční hlášení o odpadech), které pro některé subjekty bude rozsáhlejší než dosud. Vyhláška stanoví i další administrativní požadavky na předávané údaje o odpadu a na základní popis odpadu a nově i na předávání údajů o přijatých odpadech v rámci školního sběru a komunálních odpadů od občanů obce při provozování zařízení ke sběru odpadů, které budou zasílány příslušné obci.

Vyhláška také vymezuje podrobnosti nakládání se specifickými skupinami odpadů - s komunálními odpady a nebezpečnými odpady, dále definuje i podrobnosti sběru a evidence vybraných kovových odpadů a podrobnosti nakládání se stavebními materiály (vzniklými při odstraňování, provádění nebo údržbě stavby).

Další oblastí, ve které vyhláška určuje podrobnosti, je nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Stanovila podrobnosti komunitního kompostování, nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, nebo podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly, odpadní rtutí a odpadními oleji. Vyhláška dále stanoví podrobnosti nakládání s léčivy z domácností.

Poslední oblastí, ve které vyhláška stanovila podrobnosti, je problematika přepravy odpadů, včetně ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a upravuje i rozsah oznamovaných údajů při přeshraniční přeprava odpadů (pro potřebu notifikace).

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení (§ 79 – 83 vyhlášky č. 273/2021 Sb.) jsou právě u této vyhlášky velmi důležitá a je nutné jim věnovat významnou pozornost. Přechodná ustanovení jsou různě dlouhá (od 6 měsíců do 3,5 roku od nabytí účinnosti vyhlášky) a stanoví termíny, do kterých je možné určené agendy plnit v rozsahu předcházející úpravy - „vrací do hry” některá ustanovení zákonem o odpadech zrušených vyhlášek. Další přechodná ustanovení pak stanovují termíny, od kterých je nutné zahájit plnění nových povinností nebo plnění povinností novou vyhláškou stanoveným způsobem.

Úvodní ustanovení

Vyhláška definuje základní pojmy, zejména pro potřeby stavebních a biologicky rozložitelných odpadů, ale i dalších odpadů.

Nová vyhláška přináší celou řadu nových požadavků. Mezi ně můžeme zařadit požadavek na popis na identifikaci vlivů zařízení na životní a pracovní prostředí (včetně požadavku na jejich popis v provozním řádu zařízení) a současně požaduje jejich omezení v souladu se stávajícími technickými poznatky. Pro mobilní zařízení přináší do roku 2030 úlevu přímého vážení odpadů při jejich přejímce se souhlasem KÚ. Pro mobilní zařízení bude povinné označení tabulkou s nápisem „Mobilní sběr odpadu”. Obdobně může úlevu pro vážící zařízení využít provozovatel malých zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se souhlasem ORP.

Povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady

Technické podmínky soustřeďování odpadů jsou obdobné jako v předchozím období, přechodné období ale umožňuje plnit požadavky dle dřívější úpravy v § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Podmínky pro označování soustřeďovacích prostředků nebezpečných odpadů dle § 39 se nemění stejně jako požadavky na ILNO (identifikační list nebezpečného odpadu). Ve vztahu k soustřeďování odpadů nyní nenajdeme odkazy na ADR (nebo RID), neboť platí obecně.

Pojem zasypávání je užíván již v novém zákoně o odpadech (§ 11 odst. 1, písm. v) NZOO) a vztahuje se k využívání vhodných ostatních odpadů k rekultivacím a terénním úpravám. Zasypávání nahrazuje dříve užívané „využívání odpadů na povrchu terénu”, které známe z minulé právní úpravy. Novinkou je možnost využívat k zasypávání i vyzrálou strusku ze spalování ostatních odpadů,

Nahrávám...
Nahrávám...