Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatnění odpočtu DPH při pořízení majetku vlastní činností

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.10
Uplatnění odpočtu DPH při pořízení majetku vlastní činností

Ing. Lydie Musilová

Jednou z komplikací, s níž se může neziskový subjekt setkat, je pořízení majetku vlastní činností, pokud u takového majetku uplatní odpočet v částečné výši.

Pokud bude plátce daně pořizovat dlouhodobý majetek, je nutné rozlišit, zda se bude jednat současně o majetek vytvořený vlastní činností ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 písm. e) ZDPH, tj. majetek, který plátce vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, a to v rámci svých ekonomických činností. Podle obecného výkladu se za majetek vytvořený vlastní činností považuje majetek, který plátce vytvořil nově v tom smyslu, že výsledný takto vytvořený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky než přijatá plnění použitá k jeho vytvoření. Při posuzování, zda daný majetek splňuje kritéria majetku vytvořeného vlastní činností, je v praxi nutné postupovat případ od případu.

Informace MF ČR

Výkladem pojmu „dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností” se zabývá MF ČR v Informaci zveřejněné 14. 3. 2011 pod názvem „Změny pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně - § 72 a násl.”. Podle cit. výkladu MF ČR týkajícího se § 72 a násl. ZDPH se za majetek vytvořený vlastní činností považuje majetek, který plátce vytvořil nově v tom smyslu, že výsledný takto vytvořený majetek vykazuje jiné podstatné charakteristické znaky, než přijatá plnění použitá k jeho vytvoření.

Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností například není dlouhodobý majetek, který jako takový plátce nabyl koupí nebo vkladem od jiné osoby. Obdobně za majetek vytvořený vlastní činností nelze považovat dlouhodobý majetek, který si plátce jako takový nechal vyrobit, postavit nebo vytvořit jinou osobou a na jehož vytváření se nepodílel (např. při stavbě tzv. na klíč od jednoho dodavatele). V této souvislosti není důležité, zda tento majetek byl či nebyl pořizován na základě dílčích plnění.

Kritéria majetku vytvořeného vlastní činností nejsou splněna ani v případě, kdy odběratel nakoupí stroj, u kterého montáž na místě provedou jeho vlastní zaměstnanci, popřípadě jiná osoba, za podmínky, že montáží nejsou změněny podstatné charakteristické znaky nakoupeného stroje.

Naopak dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je například dlouhodobý majetek vytvořený na základě dílčích subdodávek, jestliže předměty těchto subdodávek vykazují jiné podstatné charakteristické znaky než výsledný dlouhodobý majetek (např. při výstavbě nové stavby jeden dílčí dodavatel vybuduje základy, jiný jednotlivá patra a jiný stavbu zastřeší).

Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je rovněž technické zhodnocení hmotného i nehmotného majetku vymezené zákonem o daních z příjmů (§ 33 ZDP), je-li splněna výchozí podmínka, že je plátce vytvořil v rámci svých ekonomických činností. Takové technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Při uplatnění nároku na odpočet u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který byl uveden do stavu způsobilého k užívání a po uvedení do užívání používán k činnostem, kdy má plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši (tzn. že má poměrný nebo krácený odpočet), postupuje plátce takto:

  • V době prvotního pořízení majetku uplatňuje plátce daně nárok na odpočet daně v plné výši (z jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která vstupují do pořizovací ceny takového majetku).

  • Uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání [ § 21 odst. 4 písm. d) ZDPH ] se považuje ve smyslu § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH za „dodání zboží”. Základ daně se stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH. Pokud plátce není schopen určit cenu zboží nebo nemovitosti (popř. technického zhodnocení) nebo obdobnou cenu takového plnění, je základem daně výše celkových nákladů vynaložených na „dodání zboží nebo převod nemovitosti”, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V takovém případě odpovídá celková výše nákladů vynaložených na „dodání zboží nebo převod nemovitosti” hodnotě aktivovaného majetku (tj. hodnotě majetku účtovaného na účet účtové skupiny 01 nebo 02 – tato hodnota bude obsahovat i účetní operace typu „aktivace vnitropodnikových služeb, aktivace materiálu apod.”). Výše daně na vstupu zjištěná ze základu daně podle § 36 odst. 6 ZDPH představuje nárok na odpočet daně, který je plátce s ohledem na účel využití majetku oprávněn uplatnit pouze v částečné výši.

  • V okamžiku uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností plátce, která se považuje za zdanitelné plnění ve smyslu § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, do stavu způsobilého k užívání vzniká plátci nejen povinnost přiznat daň na výstupu, ale současně i nárok na odpočet daně [ § 72 odst. 3 ZDPH ]. Plátce vyhodnotí poměrný koeficient podle § 75 odst. 2 a násl. ZDPH (odpovídající skutečnému rozsahu použití, případně jej stanoví