Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Společné členství a společné členství manželů v bytovém družstvu

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.3
Společné členství a společné členství manželů v bytovém družstvu

Mgr. Pavla Krejčí

Podíl ve spoluvlastnictví

Dle právní úpravy platné do 1. 1. 2014 nebylo možné, aby se společnými členy bytového družstva staly jiné osoby než manželé. Nyní v souladu s § 32 odst. 5 ZOK platí, že podíl v družstvu může být i ve spoluvlastnictví více osob a tyto osoby nemusí být manželé.

Správa společného podílu

Pokud není mezi spoluvlastníky stanoveno jinak, platí, že jejich spoluvlastnický podíl je stejný. Pokud je podíl v bytovém družstvu ve spoluvlastnictví více osob, pak jsou tyto osoby společnými členy družstva. Společný podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým je jeden ze spoluvlastníků podílu (§ 1134 NOZ). Žádná jiná osoba být správcem podílu nemůže (§ 32 odst. 5 ZOK). Správce družstevního podílu má postavení příkazníka. O volbě a odvolání správce rozhodují spoluvlastníci stejně jako o záležitostech běžné správy, tedy většinově. Správci náleží náhrada účelně vynaložených nákladů.

Stanovy bytového družstva však mohou spoluvlastnictví jiných osob, než jsou manželé, vyloučit (§ 597 ZOK). To může být ve stanovách učiněno například větou: „Společnými členy družstva mohou být pouze manželé.“

Podíl ve společném jmění manželů

Zvláštní právní úprava pak platí pro společné členství manželů v bytovém družstvu. V souladu s § 578 ZOK obecně platí, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu však platí výjimka, neboť společné členství manželů v družstvu vzniká ze zákona v případě, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 739 odst. 1 ZOK). Manželé se tak na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2013 mohou dohodnout, že družstevní podíl nebude ve společném jmění manželů, a nestanou se tak společnými členy. Občanský zákoník totiž umožňuje manželům dohodnout si rozsah společného jmění manželů jinak, než stanoví právní úprava. Může se jednat o režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim spočívající v rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu (§ 717 NOZ). Manželé se tak například mohou dohodnout, že družstevní podíl, který jeden z manželů nabyl před uzavřením manželství, bude spadat do společného jmění manželů. Nebo naopak se mohou dohodnout, že družstevní podíl, který nabyli v rámci manželství, bude ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů.

Stanovy pak nemohou vznik ani zánik společného členství manželů vyloučit. Družstvo proto musí vždy pečlivě zjišťovat, zda družstevní podíl je ve společném jmění manželů či nikoliv.

Pokud jsou manželé společnými členy bytového družstva, pak podíl vůči družstvu může spravovat kterýkoliv z manželů (§ 32 odst. 5 ZOK). To znamená, že právní jednání jednoho manžela vůči družstvu jsou závazná i pro druhého manžela, s níže uvedenou výjimkou týkající se